Veřená zakázka

PD Ulice Habrová, Topolová - Třinec, Sosna - rekonstrukce

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby „Ulice Habrová, Topolová – Třinec, Sosna – rekonstrukce“.
Součástí zpracování PD bude: průzkum skladby konstrukcí stávajících vozovek (jádrové odvrty a zjištění skladby a rozboru asfaltových směsí, diagnostika únosnosti podloží vozovky komunikace); podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, podrobný průzkum a zákres stávajících inženýrských sítí.
Obsahem projektové dokumentace bude návrh dopravního řešení dané lokality (automobilová doprava, pěší doprava, parkování, plochy pro odpadní nádoby) včetně odvodnění a rekonstrukce veřejného osvětlení. Po odsouhlasení předloženého návrhu zadavatelem bude zpracována projektová dokumentace.
Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení bude odevzdána ve stanoveném termínu včetně kompletní dokladové části (všechna souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebná pro kladné vyřízení stavebního povolení), POV a Dopravně inženýrského opatření (návrhy přechodného dopravního značení, uzavírek, objízdných tras, pohyb chodců, apod.).
Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude položkový rozpočet a výkaz výměr (cenová soustava ÚRS).
Podkladem pro zpracování je tato zadávací dokumentace včetně příloh, přílohou č. 4 je mapa se zakreslením dotčených lokalit.
Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména § 92 ZZVZ. Výkazy výměr a rozpočty budou odevzdány v jednotném formátu .xls s jednotnou úpravou. Výkazy výměr a rozpočty jednotlivých částí vč. profesí budou na samostatných listech v jednou souboru a budou provázány funkcí tak, aby se při vyplnění slepého rozpočtu na prvním listě zobrazila celková částka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.06.2024