Veřená zakázka

PD – Areál bývalých kasáren, Nové Město nad Metují

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „DUR a DSP“) na akci „Areál bývalých kasáren, Nové Město nad Metují“. Rozsah řešeného území je vyznačen v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Rozsah dotčeného prostoru: Řešeným územím je lokalita bývalého areálu kasáren v Novém Městě nad Metují. Severozápadní část je ohraničena ulicí T. G. Masaryka a zahradami RD podél této ulice, z východu převážně ulicí Československé armády. Z jihu je ohraničená pozemky zahrad rodinných domů v ulici Johnova, na severu je hranice řešeného území dána hranicí pozemků ve vlastnictví města, resp. hranicí parku Březinky. Území má rozlohu 6,5 ha. Dotčené parcely v řešeném území (katastrální území – Nové Město nad Metují): Pozemky Města Nové Město nad Metují: 658/48, 659/1, 658/11, 658/10, 658/1, 658/3, 653/1, 653/2, 2353, st.2197, 733/9, 723/2, st.2199 Pozemky Královéhradeckého kraje: st.2210, st.2211, st.2206, st.722, 658/12, 658/13, 659/2, st.2204, st.2198, st.2200, st.2207/1, 2071/1 ČEZ Distribuce, a. s. (trafostanice): 659/3, 2205 Pozemky soukromých osob (garáže): st.1746, st.1356, st.1357, st.1358, st.1359, st.1360, st.1574, st.1361, st.1362, st.1363, st.1364, st.1365 Předmětem zpracování PD je revitalizace stávajícího území podle schválené urbanisticko – architektonické studie a rozpracování studie do dokumentace pro společné územní a stavební povolení. Dokumentace bude členěna do dvou etap. V první etapě bude řešeno centrální území za účelem vybudování nového parku včetně přípravy dešťové kanalizace, retenčního rybníčku, vsakovacích objektů a části budoucí sítě komunikací. V druhé etapě bude řešeno zbylé území a veškeré inženýrské sítě. Předmětem soutěže není návrh jednotlivých bytových a parkovacích domů. Společné územní a stavební řízení bude pro každou etapu řešeno samostatně. Popis současného stavu území: V současné době je území částečně zastavěné. Tři objekty ve středu území jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a jsou využívány Střední odbornou školou. Jedná se o objekty čp. 428 v ul. ČSA, čp. 426 v ulici T.G. Masaryka a objekt čp. 407. Tyto objekty zůstanou zachovány a také bytový dům č.p. 449 při ulici T. G. Masaryka, který je v soukromém vlastnictví, nebude dotčen. V návaznosti na stávající objekt č. p. 426 při ulici T. G. Masaryka (budova bývalého vojenského štábu) je umístěna trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., která zůstane rovněž zachována. Druhý hlavní objekt bývalých kasáren čp. 427 v ulici ČSA je navržen k odstranění. Odstraněny budou dále opuštěné objekty na pozemcích v majetku města (např. objekt na st.p.č. 2200, budova bývalé vojenské vrátnice, oplocení sousedící s veřejným prostranstvím atd.). Řadové garáže u stávajícího bytového domu čp. 449 nebudou zatím řešeny, jedná se o pozemky st.1746, st.1356, st.1357, st.1358, st.1359, st.1360, st.1574, st.1361, st.1362, st.1363, st.1364, st.1365. Parkování v odstraněných garážích bude nahrazeno v přízemí parkovacího domu P2 (řešení parkovacího domu a demolice garáží není předmětem této zadávací dokumentace). V severní části se nachází vzrostlá, převážně náletová zeleň, která je postupně nahrazována zelení novou dle projektu „Park Březinky“, tento projekt je v návrhu respektován. Ostatní stávající neperspektivní dřeviny v území budou odstraněny a nahrazeny výsadbou novou. V jižní části (budoucí park) se nachází rozsáhlé zpevněné plochy s povrchem ze živice. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s územním plánem a se zpracovanou urbanisticko-architektonickou studií veřejného prostranství v areálu bývalých kasáren Nové Město nad Metují zpracovanou Ateliérem Zídka č. zakázky 2012/011, autor návrhu Ing. Arch. J. Zídka, s kterým musí být průběžné kroky při zpracovávání PD konzultovány a odsouhlasovány. Studie je uveřejněna na webových stránkách města: https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/investicni-akce-a-projekty/plan-a-priprava-investicnich-akci-a-projektu/pripravovane-investicni-akce-1/urbanisticko-architektonicka-studie-arealu-byvalych-kasaren-v-novem-meste-nad-metuji-13784cs.html „Hlavním cílem urbanistické studie je obnova území, dnes převážně opuštěného areálu bývalých kasáren a vytvoření kvalitní obytné zástavby, která je založená na rozvolněné zástavbě prolnuté kvalitní zelení. Velkoryse navržená stromořadí vytváří novou páteř propojující území od jihu k severu, kde naváže na vznikající park Březinky a dále zajistí pěší a cyklistické propojení území dál na sever, kde navazuje na další obytný soubor a občanskou vybavenost. Systém veřejné zeleně tak řeší deficit odpočinkových ploch v této lokalitě a zároveň vytvoří veřejné prostory celoměstského významu s krajinnými prvky, jako je promenádní centrální alej, jezírko s příbřežní zelení a lávkou s navazující občanskou vybaveností …….“ I. etapa PD: „Park v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ „V centrálním prostoru je navržen nový park, který je definován hlavní pěší osou ve směru S - J, doplněnou oboustranným stromořadím, jedná se o domácí velké stromy dosahující výšky 15-20 m a šířky cca 10 m). Tento centrální park je doplněn o sportovní a dětské hřiště a zakončen vodní plochou pro retenci dešťových vod. Jezírko je navrženo jako přírodní biotop s kořenovým čištěním vody a výsadbou pobřežní a doprovodné vegetace. Do jezírka bude stažená povrchová kanalizace z objektů okrsku 3, 4 a 5 a objektů občanské vybavenosti ozn. „L“)“ Předpokládaný rozsah PD: - řešení centrálního území za účelem vybudování nového parku dle situace (příloha č. 4 Zadávací dokumentace) – terénní úpravy, zeleň, pěšiny, výsadby, jezírko, retenční nádrže atd. - návrh dětského a sportovního hřiště - dešťová kanalizace včetně retenčního rybníčku, vsakovacích objektů s odpovídající kapacitou, která bude řešit vsakování dešťové vody pro východně položené objekty a části budoucí sítě komunikací - kruhová fontána (ukončuje severní část této etapy) - veřejné osvětlení parku - městský mobiliář včetně návrhu umístění (lavičky, koše stojany na kola atd.) - rozvody optické sítě pro případné řešení kamerového systému - řešení infrastruktury mezi stávajícími objekty čp. 407 a 427, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, nutná součinnost s vlastníkem - bourací práce – stávající zpevněné plochy - další potřebné prvky dle dotčené studie II. etapa PD: „Hlavní infrastruktura areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ Předpokládaný rozsah: - polohopis, výškopis - napojovací body - hlavní trasy inženýrských sítí - - plynovod - - kanalizace - - vodovod - - NN - - veřejné osvětlení - - městský rozhlas - - telekomunikační sítě - - optická síť - - koordinace s místními firmami zabývajícími se poskytováním internetu - bourací práce (stávající nevyužívané objekty, stávající nevyhovující inženýrské sítě včetně přípojek, případně komunikace) Další požadavky na zpracování PD: PD budou obsahovat i objekt bouracích prací – stávajících zpevněných ploch a případných přípojek inženýrských sítí v řešeném území. Přesné rozčlenění projektu do etap a objektů bude projednáno na prvním pracovním výboru, který bude uskutečněn bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo. Součástí PD budou i potřebné nedořešené průzkumy: - geologický průzkum - hydrogeologický průzkum - případné další průzkumy Součástí PD budou i návrhy a řešení, které jsou k řádnému zpracování díla jako celku potřebné. Polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území předá objednatel, zhotovitel si zajistí případné doměření. Další podklady pro zpracování PD: Projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením, ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., IČO 24286923, společné povolení č.j.: NMNM/6115/2023/OVRR/SkM, SP-08/23 – investor Královéhradecký kraj PD DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, ARCHITEP HK s. r. o., IČO: 27542238, 02/2019, investor Město Nové Město nad Metují Hydrogeologické posouzení se vsakovacími podmínkami, Hydrogeologická společnost s.r.o., IČO: 26473330, 11/2016 Vyhodnocení průzkumu ekologické zátěže areálu, Hydrogeologická společnost s.r.o., IČO: 26473330, 02/2004 PD - Revitalizace parku veřejné zeleně – park Březinky, Nové Město nad Metují, green4plan s.r.o., IČO: 28857097, 09/2020 Za zpracování projektu se bude zodpovídat osoba autorizovaný architekt v oboru: Architektura nebo Krajinářská architektura Dílčí část dokumentace musí být ověřena příslušným zpracovatelem podle zákona 360/1992 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje navrhnout projektovou dokumentaci (I. Etapu) tak, aby splňovala podmínky Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jeho vyhlášené 63. výzvy IROP - Zelená infrastruktura – SC 2.2 (MRR) IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 63. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR) (mmr.cz). Tento specifický cíl se zaměřuje na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění. Projektová dokumentace musí splňovat podmínky zakotvené v aktuální verzi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě 63 SPPZP_SC-2-2_zelena-inf_63_64_65_vyzva_v1.pdf.aspx (mmr.cz), kde jsou v rámci kapitoly 7 Kritéria hodnocení definovány podmínky, které musí být splněny, aby byly vzniklé výdaje způsobilé. Jedná se především o podmínky vztahující se k zelené a modré složce jako: • dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ostatních přírodovědných hodnot) a stávajících vegetačních prvků, • navrhovaná opatření jsou v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracována a schválena, • dostatečné zhodnocení vlivu průběhu realizace opatření na funkce ekosystému, realizace by neměla způsobit trvalý pokles biodiverzity, • nezbytně nutná míra kácení dřevin, • v případě budování propustných zpevněných či výměny nepropustných zpevněných povrchů budou dodrženy podmínky součinitele odtoku dle Specifických pravidel, • a další. Vzhledem k tomu, že součástí žádosti o dotaci je kladné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), je nezbytné, aby projektová dokumentace splňovala požadavky AOPK, které jsou souhrnně uvedeny v příloze č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Zároveň požadujeme provádět konzultace s AOPK v průběhu přípravy projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této dokumentace mohlo být vydáno příslušné povolení. Po nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, je zhotovitel povinen dodržet tento nový stavební zákon a veškeré s ním související prováděcí předpisy. Součástí zpracování DUR a DSP dále bude: - doměření potřebných polohopisných a výškových bodů, - vyznačení stavby do katastrální mapy, - zpracování vytyčovacího výkresu stavby v systému JTSK, včetně výškových souřadnic v takovém množství, aby bylo možné stavbu realizovat, - vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, - zpracování podkladů pro jednání s vlastníky dotčených pozemků, - podání žádosti o společné územní a stavební řízení, pro každou etapu samostatně, - účast při projednání v rámci společného územního a stavebního řízení, které si vyžádá správní úřad, - v průběhu společného územního a stavebního řízení spolupráce při vyřizování námitek účastníků, - účast na jednání s občany v rámci seznámení veřejnosti s projektem, - PD bude zpracována na celé řešené území dle zadaného rozsahu, a to v grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat, - PD bude zpracována včetně zjednodušeného položkového rozpočtu stavebních prací, který bude rozdělen na stavební objekty, dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části, a to tak, aby bylo možné jednoznačně vymezit přímé výdaje na hlavní část projektu a přímé výdaje na doprovodnou část projektu a odlišit je tak od ostatních způsobilých a nezpůsobilých výdajů dle požadavku IROP. Rozpočet bude zpracován za pomocí agregovaných položek, kompletů, odvozených ceníkových cen atd. Zjednodušený položkový rozpočet bude zhotoven v grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat, - PD budou řešit zásady organizace výstavby. Ve stavební části projektu pro společné územní a stavební řízení budou jednotlivé dokumentace vypracovány s rozdělením na ucelené části, objekty tak, aby mohly být projekty realizovány postupně po etapách. Konkrétní rozdělení projektů bude projednáno a určeno po podpisu smlouvy o dílo. Součástí řešení a zpracování projektových dokumentací jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu dílu třeba. Zpracovatel PD však z pozice svých odborných znalostí musí dopřesnit rozsah potřebných průzkumných prací ihned po podepsání smlouvy o dílo tak, aby mohl ve spolupráci s investorem tyto průzkumné práce objednat. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace zadavatel požaduje konání výrobních výborů v místě sídla zadavatele za účasti zpracovatele. Výrobní výbory se budou konat min. 1x za měsíc, případně dle domluvy se zadavatelem. Datum a čas konání výrobních výborů stanoví objednatel. Forma zpracování a předání DUR a DSP: Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude objednateli odevzdána v jednom vyhotovení na CD. Výkresy ve formátech *.dwg, *.dgn a ve formátu *.pdf, textová část ve formátu *.doc, odborný cenový propočet ve formátu *.xls a dále i ve formátu *.pdf. Projektové dokumentace k žádosti o společné územní a stavební povolení v 4 tištěných paré, autorizované paré č. 1-3. Rozpočet bude doložen: v pare č. 1-3. Součástí nabídky bude i cena za dotisk jednotlivých částí projektové dokumentace, tato cena není hodnotícím kritériem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.05.2023