Veřená zakázka

OS Praha 1 - revitalizace JS _ stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45453100-8 - Modernizace budov
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace jednacích síní za účelem vytvoření maximálně funkčních prostor pro soudní jednání s ohledem na historické prostředí národní kulturní památky. Předmětem revitalizace je sedm jednacích síní - jedná se o jednací síně č. 4, 6, 9, 11, 12,15 a 126. Dodávka sedacího nábytku není předmětem plnění této veřejné zakázky, ale bude zadávána v samostatném zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci „Revitalizace jednacích síní Obvodního soudu pro Prahu 1“ zpracované projektantem REINVEST spol. s r. o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840 (dále jen "projektová dokumentace"), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Doba plnění – zadavatel požaduje, aby realizace veřejné zakázky byla rozdělena do 3 etap, aby byl zachován plynulý chod soudu a soudních jednání: 1. etapa – jednací síň č. 126 - zahájení realizace této etapy do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, - řádné předání této etapy bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, které musí být v termínu výše uvedeném. 2. etapa – jednací síně č. 4, 6, 9 - zahájení realizace této etapy do 14 kalendářních dnů ode dne řádného předání 1. etapy bez vad a nedodělků, - řádné předání této etapy bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, které musí být v termínu výše uvedeném pro 2. etapu. 3. etapa – jednací síně č. 11, 12, 15 - zahájení realizace této etapy do 14 kalendářních dnů ode dne řádného předání 2. etapy bez vad a nedodělků, - řádné předání této etapy bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, které musí být v termínu výše uvedeném pro 3. etapu. Předmětné práce budou prováděny na základě podrobného harmonogramu provádění prací pro jednotlivé etapy, který bude sjednán dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci a ve vzorové smlouvě, a to do dvaceti (20) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Hlučné práce musí být prováděny mimo pracovní dobu soudu - zadavatele, přičemž však musí být dodržen noční klid dle právních předpisů. Budou umožněny práce o víkendech. Přerušení provádění prací v důsledku vyšší moci nebo sistace díla (viz čl. IV odst. 4 a 5 vzorové smlouvy) je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2021