Veřená zakázka

Oprava silniční komunikace za budovou B v areálu Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. – Design & Build

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45233120-6 - Výstavba silnic,
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden dle následujících fází:
1. FÁZE – Příprava, která bude zahrnovat zejména následující činnosti:
- zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření;
- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (v případě potřeby);
- zpracování detailů pro provádění stavby dle potřeb a uvážení zhotovitele (na základě předané dokumentace).

2. FÁZE – Realizace stavby, která bude zahrnovat zejména následující činnosti:
- kompletní provedení (realizace) stavby v souladu s požadavky Objednatele a dokumentací;
- dodržení všech podmínek provádění díla stanovených dokumentací;
- dodržení všech norem vztahujících se k realizaci investičního záměru;
- vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek;
- vypracování dokumentace skutečného provedení realizace investičního záměru v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace, včetně dalších souvisejících dokumentů;
- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky;
- úklid staveniště.

Jedná se zejména o stavební práce zahrnující opravu pozemní komunikace v rozsahu vymezeného situačním výkresem, který tvoří přílohu č. 4 a vzorovým příčným řezem příloha č. 9 této zadávací dokumentace, které budou zahrnovat zejména:
• Zemní práce (výkopy, odstranění podkladů, odkopávky, přemístění výkopu, zásyp výkopů, atd.);
• Svislé a kompletní konstrukce (monitoring stok);
• Komunikace pozemní (podklad a podsyp vozovky, zřízení vozovky);
• Trubní potrubí (odstranění stávajícího kanalizačního potrubí a zřízení nového);
• Ostatní konstrukce a práce včetně bourání;
• Přesun hmot;
• Montáže potrubí;
• Geodetické zaměření.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.08.2024