Veřená zakázka

Oprava 3 kusů PV 18LP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
50114000-7 - Opravy a údržba nákladních automobilů
Popis:

Jedná se o provedení opravy 3 kusů PV 18LP, VPZ 022-11-51, 024-05-67, 618-46-96. Rozpis zakázky s požadovaným popisem služby je uveden v příloze č. 1 – Specifikace zakázky. Vyplněná příloha č.1 musí být spolu s vyplněným a statutárním orgánem podepsaným návrhem smlouvy o dílo součástí Vaší nabídky. Místem plnění jsou prostory vítězné společnosti. Doprava do 100 km od VÚ 2120 Pardubice bude realizována na náklady objednatele služby.Nad tuto vzdálenost dopravu na své náklady provede dodavatel služby. Termín provedení požadujeme do 90 kalendářních dnů od data podpisu závazné smlouvy poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., po jejím zveřejnění v Registru smluv. Vaše nabídka musí obsahovat: kompletně vyplněnou přílohu 1 s rozpisem cen a odpověďmi na dané otázky a statutárním orgánem podepsaný a doplněný návrh smlouvy, doložit platný výpis z OR nebo ŽL na předmět zakázky ( ne starší 90 dní). V případě nevložení vyplněné a podepsané smlouvy, nebo nekompletně vyplněné přílohy1, nebude Vaše nabídka hodnocena. Vámi nabídnutá cena bude cenou maximální a neměnnou. Návrhy a stížnosti zhotovitele lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek na profilu zadavatele NEN. V případě nevložení kvalifikačních předpokladů budete vyzváni cestou NEN k jejich doplnění. Požadujeme záruku na opravu 6 měsíců, na nové ND 2 roky. Reklamace budou řešeny v prostorech zhotovitele, náklady na dopravu hradí zhotovitel. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu. V technických dotazech kontaktujte nrtm. Pavla Rozkovce tel. 728 186 386. Příloha č. 1- Specifikace požadované služby. Tato příloha je součástí smlouvy. Vyplněnou přílohu č. 1 vložte do Vaší nabídky. Cena uvedená ve Specifikaci je konečná a musí být shodná s cenou uvedenou ve smlouvě a cenou soutěžní ( uvedenou v NEN). Nevložení této specifikace do nabídky bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Smlouva slouží, jako informace o smluvních podmínkách a je nutné ji vyplnit, podepsat (statutárním orgánem, jednatelem, v případě, že máte elektronický podpis můžete jej použít) a přiložit k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Pokud podepíše návrh smlouvy zplnomocněná osoba, požadujeme k nabídce přiložit plnou moc. Cena uvedená ve smlouvě musí být shodná s cenou soutěžní uvedenou v NEN !. V případě připomínek ke smluvním podmínkám je možno tyto doplnit do návrhu smlouvy. Nejedná se o závaznou smlouvu. Závazná smlouva bude vložena zadavatelem po „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Upozornění!!!: Závazná smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou (statutárním orgánem) nebo zplnomocněnou osobou. V případě nevložení vyplněné smlouvy, bude Vaše nabídka vyřazena z hodnocení. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.06.2022