Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Ohře - probírka břehového porostu


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Požadujeme provést probírku břehového porostu (obou břehů podél vodního toku Ohře v úseku jez Želina až obec Perštejn Lužný - konec správy závodu CV - ř. km 124,000–142,600.
Jedná se o stromy suché, vyhnilé, duté s prosychající korunou, dále se jedná o vývraty a polomy. Tyto stromy mohou ohrozit chodce procházející po naučné stezce ,,Želinský meandr“ či cyklisty pohybující se po cyklistické stezce, která prochází uvedeným úsekem, ale i vodáky na toku. Jedná se celkem o 227 ks stromů, u kterých požadujeme provést zásah (146 ks kácení, 51 ks hlavový řez ve výšce 2 - 3 m, 30 ks odstranění vývratů a 23 ks stromů ořez suchých větví), podrobněji viz přílohy výzvy.
Celkový objem dřevní hmoty nastojato dle taxace JHK breh je 212,39 plm, objem využitelné dřevní hmoty byl stanoven na 103,9 plm. V rámci akce požadujeme také odstranit 1 869 m2 křovin vyrůstajících v průtočném profilu VT Ohře. Podrobnější info o lokalitě stromů a křovin viz. příloha ZD ortofotomapa. Označení stromů určených k zásahu bylo provedeno pořadovým číslem a terčíkem dendrologem podniku v roce 2020.
V úseku Želinského meandru se jedná o těžko přístupný terén pro techniku. Při provádění požadovaného ořezu suchých větví bude nutné, v některých případech, použít horolezeckou techniku, nebo využít plošiny.
Stromy určené k zásahu se nacházejí na pozemcích s právem hospodaření pro Povodí Ohře,s.p..
Dodavatel je povinen dodržovat podmínky stanovené Krajským úřadem Ústeckého kraje a případně Odboru ŽP Městského úřadu Kadaň. Kácení bude prováděno v místě s možným výskytem netopýrů, a proto byl objednán odborník na provedení průzkumu. Průzkum by měl být dokončen do konce října 2020. Po dokončení průzkumu předá objednaný odborník zprávu objednateli a ten s ní seznámí zhotovitele.
Zbytková dřevní hmota bude zlikvidována na místě pálením (zhotovitel si nechá odsouhlasit na příslušném úřadě a oznámí na HZS) či štěpkováním. Větve, křoviny a zbytky dřevní hmoty nesmí zůstat na místě. Po seštěpkování požadujeme štěpky odvézt a zlikvidovat. Při kácení a následných manipulacích nesmí dojít k poškození opevnění toku. Dále nesmí dojít k poškození okolních stromů a v případě, že k tomuto dojde, bude provedeno jejich ošetření.
Dodavatel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na dodavatele.

Zázemí pro dodavatele, opatření na zabezpečení pracoviště, skladování vytěžené dřevní hmoty, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky jsou plně záležitostí dodavatele.
Detailněji viz výzva.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.10.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.