Veřená zakázka

Odvedení dešťových vod Hrbová – sesuv II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem zakázky je výstavba stavebního objektu SO 06 - Opěrná zeď, která zahrnuje sanaci stávající polní cesty, která byla dosypána po výstavbě dešťové kanalizace. Sanace spočívá ve výstavbě opěrné zdi z gabionů, obnovu oplocení a úpravu polní cesty s napojením na místní komunikaci Hrbová.
Výstavbě bude předcházet příprava území pro výstavbu, která bude spočívat v uvolnění všech ploch pro výstavbu, plochy pro zařízení staveniště a mezideponii ornice a zeminy pro zpětné zásypy. V rámci přípravy území bude provedeno kácení 3 ks ovocných stromů. Stromy budou odvětveny, větve štěpkovány, kmeny budou předány objednateli a vykopané pařezy budou odvezeny na trvalou deponii mimo stavbu. Dále bude odstraněn kryt stávající asfaltové vozovky v místě výkopu pro osazení gabionů (plocha 3,6 m2) a bude odstraněno zpevnění stávající polní cesty na ploše 27,7 m2. Vybouraný materiál bude uložen na skládku včetně poplatku za uložení. Výkop bude prováděn v levostranném svahu stávající zpevněné polní cesty. Základová spára nesmí být znehodnocena povrchovou vodou, po odtěžení a začištění spáry bude bezprostředně proveden betonový základový pás vylitý přímo do výkopu. Gabionová opěrná zeď bude provedena s ručně skládaným lícem - plnění probíhá do nezavíkovaných košů s vloženými distančními sponami a osazenými montážními trubkami. Poté se gabionový koš zavíkuje a prosype fr. 16/32 nebo 32/63. Je nutné zajistit, aby víko bylo opravdu dobře prosypáno.
Stávající oplocení z drátěného pletiva výšky 2,0 m se obnoví v délce 22 m. Nově se osadí i branka š. 1 m. Oplocení bude obnoveno z drátěného pletiva s potahem PVC výšky 2,0 m upevněného na ocelových plotových sloupcích. Drátěná síť je na sloupcích upevněna pomocí napínacího drátu. Stávající zpevněná účelová komunikace se obnoví vrstvou štěrkodrti tl. 20 cm a vrstvou recyklátu v tl. 10 cm se zazubením na celkové ploše 73,7 m2. Asfaltová komunikace bude obnovena v navržené skladbě a popsané v PD. Součástí objektu jsou plochy nezpevněného terénu – dosypání výkopu směrem do zahrad. Tyto plochy se v rámci objektu opatří vrstvou ornice v tloušťce 0,25 m a zatravní osetím travního semene. Celková plocha 27,2 m2.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.11.2021