Veřená zakázka

Obec Strančice - Chodník v obci Otice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem díla je výstavba nového chodníku pro chodce v přidruženém dopravním prostoru stávající komunikace v obci Otice, a to podle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, této smlouvy o dílo, položkového rozpočtu a projektové dokumentace, kterou zpracoval All Plan Projekt s.r.o., se sídlem Dr. E. Beneše 1111, 277 11 Neratovice, IČO: 03833861, odpovědný projektant Ing. Jiří Drbohlav, PhD., která byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a podle společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Říčany, odbor – Stavební úřad, sp.zn. 6049/2022/Vla, č.j. 137038/2022-MURI/OSÚ/1465 ze dne 10.5.2022.

Chodník bude zbudován na pozemku parc. č. 613/1 v k.ú. Otice u Svojšovic. Chodník bude v šíři 1,5 m, délka chodníku 160 m. Chodník bude proveden z betonové dlažby. Od stávající komunikace bude oddělen silniční betonovou obrubou. U jednotlivých parcel a rodinných domů budou provedeny vjezdy. Dojde rovněž k úpravě stávajících příkopů, přeložení stávající vpusti a osazení obrubníkové vpusti pro zajištění odvodnění komunikace. Chodník bude napojen na stávající chodník v obci. Chodník bude osvětlen stávajícím uličním osvětlením. Součástí díla je rovněž provedení terénních úprav a osetí ploch travním semenem s tím, že pro ohumusování zelených ploch bude použita ornice ze skrývky před výstavbou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.06.2022