Veřená zakázka

Nová ZŠ Holubice – zhotovitel projektové dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Popis:

Předmětem plnění je: 1) Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. inženýrské činnosti 2) Vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu prací 3) Autorský dozor 4) Zpracování projektu do modelu BIM v nativním formátu a jeho převedení do otevřeného datového formátu IFC (dle ČSN EN ISO 16739). Tento model pak bude nedílnou součástí projektových dokumentací. Soubory IFC mohou být ve variantách: - ifc (STEP fyzická struktura souboru podle ISO 10303-21), - ifcZIP (komprimovaný soubor *.ifc nebo *.ifcZIP, menší až o 90%) - podrobnosti a úroveň zpracování je definována v příloze ZD č. 4. 5) Účast v zadávacím řízení na zhotovitele stavby Předmětem plnění je poskytnutí služby zadavateli spočívající ve zhotovení projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci stavby. Pozn.: Zadavatel dává na vědomí, že hodlá realizovat investiční akci „Nová ZŠ Holubice“ (dále také jen „investiční akce“). V rámci investiční akce má být provedena novostavba 18-ti třídní základní školy obce Holubice pro cca 360 dětí s dvěma tělocvičnami a kompletním zázemím včetně stravování. (dále jen „stavba“). Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je architektonická studie, kterou zpracovala společnost Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 602 00 Brno, IČ: 02463245 pod názvem „Základní škola Holubice“ poskytnutá jako příloha č. 3 této ZD. V příloze č. 4 ZD je uveden postup pro vytvoření BIM modelu. Tato příloha bude po doplnění dodavatelem přílohou č. 7 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb. Součástí projektové dokumentace budou veškerá nutná zaměření potřebná pro další projekční práce. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. Pro vlastní realizaci PD bude nutné zajistit a součástí předmětu veřejné zakázky (inženýrská činnost), jakožto i v ceně předmětu zakázky, je: - zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů; - zajištění zákonných poplatků na úřadech. Požadovaný rozsah plnění: a) Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. inženýrské činnosti a projektová dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele v podrobnostech pro provádění stavby Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifikace jednotlivých stupňů projektové dokumentace a inženýrské činnosti s tímto spojené je definována v návrhu Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb. b) Provádění autorského dozoru při realizaci stavby (díla) Činností autorského dozoru se rozumí zejména: - seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením, - účast na předání staveniště zhotoviteli a následně jeho předání zpět příkazci - kontrola doplňování dokumentace pro provedení stavby, - kontrola souladu díla s dokumentací pro provedení stavby, - účast při projednání dodatků a změn dokumentace, - posouzení a vydání stanoviska k návrhům změn PD od investora, zhotovitelů a provozovatele, - kontrolu a korekci záznamů a zápisů z kontrolních dnů Stavby, zápisy do stavebního deníku o své účasti na Stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních informuje příkazce, - bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech, - posouzení stavební připravenosti pro zahájení montáže technologického zařízení, - účast na odevzdání a předání stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení, - vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu, uvedení do zkušebního provozu, - spolupráce s pracovníky investora, zajišťujícími zpracování průběžných pokladů, - účast na kontrolních dnech na výzvu objednatele - aj. c) Účast v zadávacích řízeních na zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající v: - poskytování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona, týkající se projektové dokumentace či výkazů výměr; - posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků, porovnáním s vypracovaným položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení částí nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny; - přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníky a vyjádření se k tomuto zdůvodnění; - účast v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacích řízení. Technické a kvalitativní podmínky: Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. Při realizaci musí být rovněž dodrženy nemocniční a hygienické normativy vztahující se k řešenému objektu (plán organizace výstavby, návrh vnitřních prostor, vypracování projektu interiéru, aj.). Vypracování PD musí být v souladu s územním plánem. Další požadavky na zpracování projektové dokumentace ze strany zadavatele: Součástí projektové dokumentace (vždy u dotčeného stupně PD) bude: - návrh plánu organizace výstavby (dále také jako „POV“) - vypracování projektu interiérů, včetně technické dokumentace dispozice interiérů a návrh nábytku - vypracování projektové dokumentace zdravotnické technologie a její dispozice dle požadavku objednatele

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.12.2021