Veřená zakázka

Nákup zkušebních přístrojů dílen

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38500000-0 - Kontrolní a zkušební přístroje
Popis:

Nákup termokamery pro zajištění kontrol elektrických zařízení a rozvodů při opravách vojenské techniky a nákup fotoionizačního detektoru pro zabezpečení kontrol parametrů detekčních přístrojů a přesného měření koncentrace těkavých látek. Podrobné specifikace jsou uvedeny v přílohách č. 1A a č. 1B jednotlivých částí zadávací dokumentace (dodavatelem deklarované údaje) - vyplňte dodavatelem deklarované parametry a vložte zpět. Popis plnění a další podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (příloha č.4 ) jednotlivých částí zadávací dokumentace, další informace viz. příloha Obecné informace pro dodavatele. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na základě cenových nabídek, vyhrává nejnižší nabídková cena (cena včetně dopravného a dalších nákladů spojených s provedením dodávky), při splnění požadovaných parametrů. Hodnoceny budou pouze řádně vyplněné a úplné nabídky, shodné se zadáním VŘ. Účastníci VŘ budou seznámeni s výsledky prostřednictvím elektronického tržiště. S vítěznou firmou bude neprodleně zahájeno jednání o uzavření kupní smlouvy. V přiloženém návrhu smlouvy doplňte požadované iniciály, pokud budete cokoliv měnit, označte tyto změny červeně!!!! Konečná nabídková cena s DPH musí být uvedena včetně platné sazby DPH v ČR. Čestné prohlášení - zboží splňuje technické a homologační podmínky a normy - viz příloha č.2 k potvrzení. V případě shodnosti nabídkových cen, rozhoduje nabídka s delší dobou poskytnuté záruky viz. příloha č.3. Profesní kvalifikační předpoklad dle §77 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje v prosté kopii ne starší 3 měsíců od vyhlášení výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.06.2024