Veřená zakázka

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance Správy Pražského hradu

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Oděvy, textil
CPV kódy:
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávání osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance Správy Pražského hradu na základě aktuálních potřeb zadavatele po dobu trvání smluvního vztahu. Potřebnost zajištění osobních ochranných pracovních prostředků ze strany zadavatele vyplývá zejména z povinností daných ustanovením § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, a případně dalších souvisejících právních předpisů. Zadavatel je povinen poskytovat svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále také jen „OOPP“), aby byla zajištěna jejich ochrana před riziky, nebylo ohroženo jejich zdraví a nebylo jim jakkoliv bráněno při výkonu jejich práce. Pro splnění účelu této veřejné zakázky zadavatel vybral zejména OOPP, které jsou uvedeny v příloze č. 4 – Ceník jednotlivých položek s technickou specifikací a v příloze č. 5 – Technická specifikace zadávací dokumentace. V rámci tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda na období 48 měsíců ve smyslu ustanovení § 131 a násl. ZZVZ s jedním vybraným dodavatelem, jehož nabídka splní veškeré požadavky stanovené zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci a umístí se na prvním místě v pořadí na základě provedeného hodnocení. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na období ode dne účinnosti podepsané rámcové dohody na dobu 48 měsíců, popř. do vyčerpání stanoveného finančního limitu, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku činí 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH. Předpokládaná hodnota rámcové dohody za celý předmět plnění veřejné zakázky činí 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) bez DPH. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku ze smlouvy (resp. z rámcové dohody) činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH. Bližší informace k podmínkám vyhrazené změny závazku jsou uvedeny v textu zadávací dokumentace. Zadavatel taktéž upozorňuje na tomto místě všechny dodavatele, že pro podání nabídky je nutné předložit i vzorky OOPP dle podmínek uvedených v textu zadávací dokumentace. Lhůta pro předložení vzorků je shodná s lhůtou pro podání nabídek, nicméně vše vyjma vzorků (tzn. všechny potřebné dokumenty) musí být předloženy v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Na dokumenty či nabídky podané ve fyzické podobě nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.07.2024