Veřená zakázka

Nákup elektrospotřebičů a příslušenství k elektrospotřebičům

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
39711130-9 - Chladničky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup elektrických spotřebičů a příslušenství k elektrickým spotřebičům (dále jen „zboží“) dle „Specifikace požadovaného zboží“ uvedené v příloze č. 1 návrhu Kupní smlouvy, která je přílohou této výzvy a jeho dodání kupujícímu do místa plnění dle čl. V odst. 5.3 návrhu Kupní smlouvy. Kupující požaduje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců. Kupní cena zboží včetně DPH, a včetně dodání zboží do místa plnění. K této nabídce podávané v rámci VZMR musí být připojeny a vyplněny přílohy „Návrh Kupní smlouvy“ včetně přílohy „Závazná cenová nabídka“. Faktura – daňový doklad bude uhrazen do 30 dnů ode dne jeho doručení. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu – daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře – daňovém dokladu je musí vyznačit. Prodávající je povinen fakturu - daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jeho opětovného doručení kupujícímu. Kupující neposkytuje zálohové platby. Kontrola úplnosti zboží bude provedena na místě plnění při převzetí zboží. Nabízená cena je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je neměnná po celou dobu trvání smluvního vztahu. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídku dodavatelů, které splňují požadavky uvedené v souboru „Specifikace požadovaného zboží“ a požadavky na kvalifikaci uvedené v článku 3.1 této zadávací dokumentace. Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu. Nabídková cena s DPH je cenou konečnou a rozhodnou pro hodnocení nabídek a dodavatel je jí vázán po celou dobu plnění. V případě podání nabídkové ceny od neplátce DPH je jeho nabídková cena bez DPH cenou konečnou, tj. neupravuje se (nedopočítává se). Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí dodavatel doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Jednotkové ceny vyplňte v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy „Závazná cenová nabídka“. Do těchto cen zahrňte veškeré náklady spojené s plněním zakázky. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč souhlasí s obchodními podmínkami v návrhu smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy účastník vyplní, podepíše a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. V případě, že návrh smlouvy bude podepsán jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 návrhu kupní smlouvy „Závazná cenová nabídka“, Všechny položky musí být oceněny nenulovou položkou. Tato příloha je povinná. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem o veřejnou zakázku a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Dále si zadavatel vymezuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek a zrušit zadávací postup bez uvedení důvodů až do uzavření smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít smlouvu s dodavatelem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatel

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2024