Veřená zakázka

Nakládání s odpady na odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu a následná likvidace odpadu, včetně pronájmu odpadových nádob, a to v rozsahu dle požadavků zadavatele a za podmínek sjednaných ve Smlouvě na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný návrh je přílohou č. 2 této Výzvy. Bude zajišťován svoz a následná likvidace těchto odpadů: • kód odpadu 20 03 01 – směsný komunální odpad, • kód odpadu 20 01 01 – papír, • kód odpadu 20 01 39 – plast. Plnění této veřejné zakázky bude zajišťováno řádně, včas a s vynaložením veškeré odborné péče, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcích vyhlášek. Svoz a následná likvidace směsného komunálního odpadu a plastů bude prováděna pravidelně 1x týdně, tj. celkem 52x za rok. Svoz a následná likvidace papíru bude prováděna 1x za 2 týdny, tj. celkem 26x za rok. Svozové dny a nejzazší termín objednání určí poskytovatel a bude uveden ve Smlouvě na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor je součástí této Výzvy a tvoří její přílohu č. 2. Smlouva na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023. V příloze č. 1: v krycím listu nabídky doplňte: - cenu v Kč bez DPH za komoditu - celkovou nabídkovou cenu bez DPH, sazbu DPH v %, hodnotu DPH v Kč, celkovou nabídkovou cenu v Kč s DPH. Příloha č. 2 - Smlouva: - přikládáme jako návrh smlouvy, který se bude podepisovat s vybraným uchazečem a v tuto chvíli není nutno vyplňovat. Hlavním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Zadavatel nestanovil prohlídku místa plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.11.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
RD - rámcová dohoda - Vyčištění a odvoz odpadů z jímek, odlučovače tuků a olejů 2024-2026 place Celá Česká republika
Svoz odpadů z administrativní budovy Smetanova 1076, Valašské Klobouky 2024 place Celá Česká republika
Pravidelný odvoz a zneškodňování odpadů v Klementinu a CDH place Celá Česká republika
Převzetí odpadů a vedlejších živočišných produktů oprávněnou osobou place Celá Česká republika
Nakládání s odpady pro obec Droužkovice place Hlavní město Praha
Likvidace nebezpečného odpadu produkovaného ÚVN place Celá Česká republika
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II - část 1 - Odvoz a likvidace komunálního odpadu včetně bezplatného zapůjčení sběrných nádob place Celá Česká republika
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II - část 2 - Odvoz a likvidace komunálního odpadu včetně stálého pronájmu 3 ks velkoobjemových kontejnerů a 1 ks lisovacího kontejneru place Celá Česká republika
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II - část 3 - Odvoz a likvidace odpadů z provozů nemocnice – odpad vyprodukovaný z autodopravy, ze stravovacích provozů a z ČOV place Celá Česká republika
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II - část 4 - Odvoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu ze stravovacích provozů (závodní a ústavní kuchyně) place Celá Česká republika