Veřená zakázka

MŠ Rokytnice – snížení energetické náročnosti budovy – Projektová dokumentace a Energetické posouzení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a příloh k žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie:
a) Energetické posouzení včetně příloh, zpracované v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP
b) Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“
c) Projektová dokumentace – jednostupňová, včetně položkového rozpočtu a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
d) Inženýrská činnost po podání žádosti o stavební povolení
e) Autorský dozor při realizaci stavby
Dodavatel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují.
Předpokládaný rozsah stavebních úprav:
- Zateplení fasády - 1289 m2
- Zateplení střechy - 1343 m2
- Výměna oken a dveří - 457 m2
- Řízené větrání do učeben - 6 ks
- Zazdívky, výměny oken a další úpravy spojovacích chodeb
Zpracovateli bude k dispozici původní projekt stavby z doby výstavby školy v listinné podobě a zjednodušená dokumentace (pasport stavby) v elektronické podobě – formát PDF a DWG.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.08.2021