Veřená zakázka

Most, G 500, Povltavská, Kandertova, P 8 – oprava mostu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem plnění je oprava mostu G 500 Kandertova v Praze 8, a to podle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Stavba řeší odstranění stávající chodníkové konzoly nad tížnou stěnou v prvním a třetím úseku konstrukce včetně římsy. Ve střední části, kterou tvoří mostní galerie, bude odstraněna mostní římsa. Dále bude v rozsahu celé stavby odstraněno chodníkové souvrství včetně obrubníku a přilehlého pásu vozovky v šíři 0,5 m a stávající mostní zábradlí. Odstraněné prvky konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rozsahu a šířkovém uspořádání existujících konstrukcí. Dále bude sanován povrch existujících svislých a vodorovných konstrukcí hrubou a jemnou reprofilací povrchu, včetně sjednocujícího ochranného nátěru. Součástí předmětu plnění je: - v případě nutnosti zajištění stavebního povolení - zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím stavby) - projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou - projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů - zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložená do systému BMS) - zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby - zaměření skutečného provedení stavby - dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě - dodání veškerých technologických postupu (TP), kontrolních a zkušebních plánů ( KZP) a všech dokladů stavby - dodání Referenčního listu - zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz - týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz, - zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, - zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle přiloženého vzoru.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.12.2020