Veřená zakázka

Mobilní digitalizační zařízení – nákup (soubor movitých věcí)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38650000-6 - Fotografické vybavení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup Mobilního digitalizačního zařízení – souboru movitých věcí Vojenského historického ústavu Praha (dále jen „zboží“) a jeho dodání kupujícímu do místa plnění dle čl. V odst. 5.3 návrhu Kupní smlouvy. Specifikace požadovaného zboží je uvedena v příloze č. 1 této Výzvy „Specifikace požadovaného zboží“. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, nerepasované a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. V případě nesplnění kvalifikačních požadavků uvedených v čl. 3 této Výzvy, se jedná o nekompletní nabídku a dodavatel bude vyřazen před hodnocením nabídek! Zadavatel si vyhrazuje právo k objasnění nebo doplnění údajů přiměřeně ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Kupující požaduje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců. Kupní cena zboží včetně DPH, a včetně dodání zboží do místa plnění. K této nabídce podávané v rámci VZMR musí být připojeny a vyplněny přílohy „Návrh Kupní smlouvy“ včetně přílohy „Závazná cenová nabídka“. Požadavky na dodání dokumentace v rámci dodávky V rámci plnění dodávky se požaduje dodat v tištěné podobě dokumentaci v českém jazyce v rozsahu: - prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, - dále kompletní technickou dokumentaci výrobce s příslušným popisem instalace, - specifikační list zboží obsahující seznam komponent s uvedením jejich výrobního čísla, - návod k obsluze, - dokumentaci k údržbě a provozu, - záruční list, - seznam výbavy a příslušenství, - seznam autorizovaných nebo sjednaných servisů zboží s uvedením jejich identifikačních a kontaktních údajů, - seznam opravců, kteří mohou zajišťovat servis po uplynutí záručních lhůt na základě příp. výběrového řízení, popř. další dokumentaci související se zbožím, např. výchozí revizní zprávy. Faktura – daňový doklad bude uhrazen do 30 dnů ode dne jeho doručení. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu – daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře – daňovém dokladu je musí vyznačit. Prodávající je povinen fakturu - daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jeho opětovného doručení kupujícímu. Kupující neposkytuje zálohové platby. Kontrola úplnosti dodaného zboží bude provedena na místě plnění při převzetí zboží. Nabízená cena je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy zboží do místa plnění dle čl. V odst. 5.3 návrhu Kupní smlouvy a je neměnná po celou dobu trvání smluvního vztahu. KVALIFIKACE Výpis z obchodního rejstříku (ŽR, SKD, SCD). Další požadavky na kvalifikaci • dodavatel musí zajistit, aby dodávané zboží bylo nové, nepoužité, nerepasované a musí splňovat technické požadavky s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost osob a majetku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. • dodavatel musí být výrobcem nebo prodejcem výrobce nebo dovozce nabízených zboží, splňujících poptávané technické parametry a disponovat obchodní, technickou a servisní podporou výrobce. • dodavatel ve své nabídce předloží prohlášení, že nabízené zboží splňují všechny požadované technické parametry viz. Příloha č. 2 Výzvy – Dodavatelem deklarované údaje. • dodavatel musí doložit technickou dokumentaci a posouzení shody na pořizovanou techniku ve smyslu zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. • dodavatel ve své nabídce předloží přesné označení nabízeného zboží a jeho technické parametry udávané výrobcem daného zařízení. • prodávající se zavazuje, že na zboží, tj. na „Mobilní digitalizační zařízení“ jako celek dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO (dále jen „Úř OSK SOJ“) v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Předání SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Katalogizační doložka je přílohou č. 2 návrhu kupní smlouvy a je její nedílnou součástí. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky vyjádřenou v CZK. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s plněním předmětu smlouvy, tj. doprava do místa plnění, balné, pojištění, daně, cla, náklady na zpracování katalogizačních dat, atd. Zboží se požaduje předat včetně příslušenství dle požadavků a s kompletní dokumentací výrobce. Dokumentaci k dodávce se požaduje dodat v českém jazyce v rámci předání. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídku dodavatelů, které splňují kvalifikační požadavky uvedené v souboru Závazná cenová nabídka. Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu. Nabídková cena s DPH je cenou konečnou a rozhodnou pro hodnocení nabídek a dodavatel je jí vázán po celou dobu plnění. V případě podání nabídkové ceny od neplátce DPH je jeho nabídková cena bez DPH cenou konečnou, tj. neupravuje se (neodpočítává se). Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí dodavatel doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč souhlasí s obchodními podmínkami v návrhu smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh MUSÍ účastník podepsat a vrátit zpět jako přílohu. V případě, že nabídková cena bude podepsána jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 3 Kupní smlouvy - „Závazná cenová nabídka“, kterou účastník vyplní, a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. Všechny položky musí být oceněny nenulovou položkou. Tato příloha je povinná. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem o veřejnou zakázku a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Dále si zadavatel vymezuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek a zrušit zadávací postup bez uvedení důvodů až do uzavření smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo - změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; - vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; - neuzavřít smlouvu s dodavatelem; - odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; - zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy bez udání důvodu. Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2022