Veřená zakázka

Místní komunikace "Ke Školce" - Drnovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy veřejné dopravní infrastruktury (místní a účelové komunikace, vč. chodníku). Součástí stavebních prací je také vybudování nové účelové komunikace, 2 odstavných ploch – parkovacích stání, vegetační úpravy a bezbariérové úpravy chodníků v místech styku s místní komunikací. Předmětem prací jsou stavební úpravy místní komunikace spočívají v obnově krytových vrstev po jejich předchozím vybourání (odfrézování). V části Úseku 2 dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev. Stávající obrubníky budou vybourány a nahrazeny novými. Živičné vrstvy budou odfrézovány v průměrné tloušťce 120mm. Po odfrézování bude část podkladních vrstev odebrána s provedením reprofilace v příčném sklonu za účelem zajištění odvedení povrchových vod z komunikace. Odvodnění je řešeno beze změny oproti stávajícímu stavu odtokem povrchových vod do stávajících a nově navržených uliční vpustí napojených do veřejné jednotné kanalizace. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně příslušných technických podmínek, je obsažena v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je v podobě tzv. „slepého rozpočtu“ Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.09.2021