Veřená zakázka

Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace – 2. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE“ a výkazu výměr zpracované projektantem SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o., se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČO: 469 68 822 odpovědný projektant: Ing. Ondřej Běloušek, autorizace v oboru dopravní stavby, číslo v seznamu ČKAIT 1006234 a AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 46964371, odpovědná osoba Ing. Jan Polášek (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.07.2022