Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

KS Praha – administrace dotace stavby rekonstrukce budovy F


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem akce je kompletní administrace týkající zajištění dotační podpory v oblasti úspor energií při rekonstrukci budovy F v areálu Krajského soudu v Praze se záměrem zajistit financování části nákladů prostřednictvím podpory / dotace z prostředků programu Operační program Životní prostředí / Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů. Jedná se o přípravu a zajištění veškerých podkladů, podání žádosti/í o dotaci a následná komplexní administrace veškerých nutných úkonů v průběhu realizace samotné stavby po dobu udržitelnosti projektu. Rozsah plnění: 1. Vypracování přehledu základních parametrů projektu 2. Vypracování studie proveditelnosti ve vztahu k dotaci dle zpracované PD 3. Úprava investičního záměru ve smyslu instrukce zadavatele ve vztahu k dotaci 4. Vypracování potřebných podkladů a příloh k žádosti o dotaci (např. energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy …) - netýká se Projektové dokumentace stavby vč. rozpočtu - zajišťuje Příkazník 5. Vypracování harmonogramu projektu 6. Vypracování rozpočtu a finančního plánu projektu (pouze ve vztahu k dotaci) 7. Zajištění koordinace s dodavateli podkladů příloh pro žádost o dotaci 8. Věcná kontrola dokladů projektu 9. Vypracování žádosti o dotaci 10. Podání žádosti o dotaci 11. Komunikace s poskytovatelem dotace 12. Zajištění koordinace kontroly žádosti o dotaci po formální, finanční a věcné stránce s poskytovatelem dotace 13. Zajištění přípravy podkladů a součinnosti pro podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace 14. Příprava a kontrola realizace publicity projektu 15. Koordinace přípravy zadávací dokumentace pro zadávací řízení (zadávací řízení zajišťuje Příkazce) 16. Dohled nad průběhem zadávacího řízení projektu 17. Věcná kontrola návrhu smlouvy o dílo na projekt (návrh SoD zajišťuje Příkazce) 18. Hodnocení a administrativa zadávacího řízení projektu (pouze ve vztahu k dotaci, Zadávací řízení realizuje Příkazce) 19. Podání a realizace žádostí o platby (počet dle dohody a podmínek dotace) 20. Kontrola dodržování podmínek realizace projektu 21. Kontrola čerpání rozpočtu 22. Příprava a podání monitorovacích zpráv (počet dle podmínek dotace) 23. Příprava a podání závěrečné monitorovací zprávy Termíny plnění: Od účinnosti smlouvy do skončení doby udržitelnosti projektu. Fakturace: Dílčí dle jednotlivých fází / částí fází dle přehledu v „Kalkulaci činností“. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout, kdykoliv zadávací řízení zrušit a to z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 24.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.