Veřená zakázka

komplexní správa ICT v NPÚ ÚOP v Josefově na dobu 24 měsíců

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50320000-4 - Opravy a údržba osobních počítačů
Popis:

viz zadávací podmínky, čl. 2 - předmět veřejné zakázky 2. Předmět veřejné zakázky – slovní popis 2.1. Opravy a údržba serverů, externích pevných disků pro servery, osobních počítačů (stolních i přenosných), tiskáren (síťových i stolních), skenerů, monitorů atd. (48820000-2, 50320000-4) technická správa veškeré výpočetní techniky Zadavatele, tj. zejména 2.1.1. údržba a zajištění správné funkčnosti veškeré výpočetní a komunikační techniky Zadavatele vedené v jeho účetní evidenci; 2.1.2. zajištění veškerého záručního servisu a pozáručních oprav, součinnost při dodavatelském zajišťování oprav, bezplatné zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy, zajištění dopravy do servisu a zpět; 2.1.3. zastupování Zadavatele při záručních i pozáručních opravách výpočetní a komunikační techniky v majetku Zadavatele; 2.1.4. zastupování Zadavatele při technických jednáních ohledně zajištění dodávek výpočetní a komunikační techniky; 2.1.5. vedení operativní evidence spravované výpočetní a komunikační techniky v datové určené struktuře určené Zadavatelem a způsobem umožňujícím filtraci údajů o této výpočetní a komunikační technice dle zadaných parametrů a průběžná aktualizace této operativní evidence v rozsahu změn hardwarového vybavení Zadavatele; 2.1.6. zajištění likvidace obalů, spotřebovaných tiskových náplní a veškerého elektroodpadu souvisejícího s výpočetní a komunikační technikou; 2.1.7. zajištění ekologické likvidace vyřazené výpočetní a komunikační techniky a vystavení potvrzení o ekologické likvidaci. 2.2. Správa dat (72322000-8) zálohování dat na serverech, externích pevných discích pro server Fujitsu Primergy RX350 S8 (WD My Book DUO 16TB Ext. 3.5" USB3.0) ve vlastnictví Zadavatele a ve vybraných počítačích za účelem provádění průběžné archivace a správy datových záloh ve vlastnictví Zadavatele. 2.3. Služby programového vybavení (72260000-5) správa všech počítačových programů užívaných Zadavatelem, tj. zejména 2.3.1. zajištění funkčnosti základního programového vybavení počítačů Zadavatele; 2.3.2. zajištění funkčnosti speciálního programového vybavení počítačů Zadavatele dle jeho pokynů, případně ve spolupráci se Zadavatelem; jedná se zejména o zajištění provozu odborných a ekonomických informačních systémů, intranetu a dalších specifických evidenčních či databázových aplikací, provozovaných v prostředí webových prohlížečů, terminálových nebo speciálních tlustých klientů; 2.3.3. stálá kontrola funkčnosti antivirové ochrany a funkčnosti automatické aktualizace antiviru na všech počítačích; 2.3.4. průběžná aktualizace počítačových programů; 2.3.5. vedení operativní evidence počítačových programů instalovaných na jednotlivých počítačích v datové určené struktuře určené Zadavatelem a způsobem umožňujícím filtraci údajů dle zadaných parametrů a její průběžná aktualizace v rozsahu změn SW vybavení Zadavatele; 2.3.6. vedení operativní evidence vyřazení počítačových programů; 2.3.7. zajištění potřebných licencí a licenčních smluv pro veškeré programové vybavení používané Zadavatelem, včetně jejich obnovy; 2.3.8. vedení operativní evidence licencí k počítačovým programům, vedení evidence licenčních smluv a dalších dokladů o pořízení v souladu s Usnesením vlády č. 624 ze dne 20. 6. 2001; 2.3.9. zastupování Zadavatele při technických jednáních ohledně zajištění dodávek SW; 2.3.10. audit software (1 x ročně). 2.4. Lokální sítě – LAN (32410000-0) správa počítačové sítě, tj. zejména: 2.4.1. správa uživatelů v doméně; 2.4.2. síťová správa veškerých počítačových programů užívaných Zadavatelem; 2.4.3. zálohování dat; 2.4.4. správa intranetu v rozsahu určeném Zadavatelem. 2.5. Dálkové sítě – WAN (32430000-6) internet, tj. zejména správa připojení k internetu pro kontaktní adresu Zadavatele, správa používaných mobilních připojení k internetu. 2.6. Údržba telekomunikačních zařízení (50330000-7) správa komunikační techniky Zadavatele, tj. zejména technický servis, údržba a zajištění správné funkčnosti – připojení pevných linek a provoz lokálních linek na kontaktní adrese Zadavatele. 2.7. Bezpečnostní kamery (35125300-2) správa kamerového systému Zadavatele na jeho kontaktní adrese. 2.8. Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů (72100000-6) všeobecné činnosti, tj. zejména 2.8.1. konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky, podpora uživatelů při zpracování obvyklých agend; 2.8.2. součinnost při pořizování nové techniky, zejména doporučení konfigurace s přihlédnutím k potřebám Zadavatele a funkčnosti nové techniky ve stávajícím systému; 2.8.3. tvorba a údržba dokumentace k síti (zejména topologie sítě, nastavení řiditelných prvků, práv uživatelů); 2.8.4. konzultace při přípravě zadávacích řízení týkajících se ICT; 2.8.5. koordinace vzájemné spolupráce s jinými pracovišti Zadavatele a s jinými orgány státní správy; 2.8.6. zajištění provedení úkolů týkajících se provozu informačních a komunikačních technologií zadaných Zadavateli rozhodnutím jeho generálního ředitelství nebo jeho zřizovatele, kterým je Ministerstvo kultury ČR, koordinace vzájemné spolupráce s generálním ředitelstvím Zadavatele a ostatními územními pracovišti Zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.10.2019