Veřená zakázka

Kanalizace a ČOV Nihošovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba centrální čistírny odpadních vod obce Nihošovice včetně navazující stokové sítě a veřejných částí kanalizačních přípojek. Součástí stavby je rovněž prodloužení vodovodu včetně vodovodní přípojky pro areál ČOV. Stavební práce a úpravy jsou technicky definovány zpracovanou projektovou dokumentací pro stavební povolení – JM PROJEKT, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Martin Červený, nicméně projektová dokumentace již neodpovídá současným požadavkům a předpisům. Vzhledem k této skutečnosti je nutné provést úpravu, respektive vypracovat novou projektovou dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby, soupisem prací a soupisem vedlejších a ostatních nákladů. Navržený stav ČOV: Čistírna odpadních vod je navržena na základě nejnovějších poznatků v oboru mechanicko – biologického a chemického čištění odpadních vod s přihlédnutím k používaným a ověřeným technologiím a způsobům čištění. Navržená technologie pracuje na principu SBR s předřazenou denitrifikací. Jedná se o reaktor s přerušovanou činností. V jedné nádrži dochází k denitrifikaci – míchání ponorným míchadlem, v druhé nádrži propojené s nádrží denitrifikace dochází k nitrifikaci při jemnobublinné aeraci, usazování aktivovaného kalu, odtahu přebytečného kalu a odtahu vyčištěné vody. Čistírna funguje na biologickém principu čištění odpadních vod a není proto přípustné vpouštět do zařízení látky, které mohou tuto biologii narušit nebo zcela zlikvidovat. Dle zadaných parametrů byla navržena ČOV pro 300 EO. Je navržena ČOV SBR s předřazenou denitrifikací a přípravou pro srážení fosforu, splňující požadavky ČSN 75 6402. Jedná se o mechanicko – biologickou aktivační čistírnu odpadních vod. Čištění bude probíhat zároveň ve dvou linkách. Technologie ČOV SBR soustřeďuje biologické čištění se separací kalu a vody a kalový prostor v samostatné kalové nádrži. Připomínky a výtky k současné projektové dokumentaci odborně způsobilé osoby: - měrný objekt je umístěn příliš blízko k ČOV, před měrným objektem by měla být umístěna uklidňovací část v přímé trase se sklonem 0,5 - 1% v délce minimálně 3 metry – nutno komplet přeprojektovat - dmychadla a česla uvedena v části PD technologická část ve výkresech se v současné době již nevyrábí a je zastaralá - současná projektová dokumentace neřeší veřejné osvětlení ČOV, elektročást, rozvaděče, MaR, ASŘ, hydrogeologie, vyjádření a inženýrskou činnost Předmětem plnění je tedy též vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vyřízení stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, případné získání dokladů nezbytných pro tuto zakázku, a to způsobem a za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je i provedení dokumentace skutečného provedení díla včetně kolaudačního řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.07.2024