Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění jsou práce spočívající v kompletní rekonstrukci elektrorozvodů NN budovy podávací čerpací stanice závlahové soustavy Kanál Krhovice – Hevlín, doplnění automatizovaného systému měření a řízení stávající technologie čerpadel a provedení kompletní rekonstrukce trafostanice včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Rekonstrukce staveb budou realizovány ve vzájemné koordinaci dle vypracovaných prováděcích projektových dokumentací. Závlahová podávací čerpací stanice se nachází na pozemku p. č. 1258 v k.ú. Valtrovice, obec Valtrovice, ORP Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, povodí Moravy.
Součástí realizace rekonstrukce obou staveb bude zajištění výstupní revize elektrického zařízení; komplexní zkoušky, testy, oživení; měření izolačního stavu silových kabelů; uživatelské návody, místní provozní předpisy, zaškolení obsluhy; dokumentace skutečného provedení stavby vypracovaná ve spolupráci se zpracovateli projektové dokumentace
v souladu s prováděným autorským dozorem projektanta.
Součástí realizace stavebních prací dále je ekologická likvidace vzniklých odpadů a prodej stávajícího opotřebovaného transformátoru vybranému dodavateli.
Zadavatel stanovuje minimální cenu pro odprodej transformátoru a určuje tak částku
ve výši 5 000 Kč (zadavatel není plátce DPH) jako minimální částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Nedosažení stanovené minimální částky znamená nedodržení zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen.
Dodavatel cenu v Kč doplní do Přílohy č. 1 krycího listu bodu V.
Na prodej transformátoru bude posléze uzavřena samostatná kupní smlouva, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ a budou realizovány v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 129310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neobdržení dotace zrušit zadávací řízení.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje:
Projektová dokumentace k provedení obnovy elektrorozvodů NN, měření a regulace (MaR) „Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice – rekonstrukce elektrorozvodů“ (05/2018), vyhotovená společností EMC PROJEKT, spol. s r.o., která obsahuje kompletní technickou dokumentaci pro realizaci stavby.
Projektová dokumentace k provedení obnovy trafostanice „SPÚ, ČS Valtrovice, rekonstrukce TS“ (07 / 2018), vyhotovená společností LEGRANT SERVICE s.r.o., která obsahuje kompletní technickou dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části obsahující vyjádření příslušných správních orgánů a požadavků dotčených organizací – správců sítí a dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.12.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.