Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Jana Želivského rek. ul., 1. et. sjízdnost komunikace, č. akce 1000039/1, Praha 3


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace Jana Želivského, v úseku Olšanská – Koněvova, v Praze 3- Bude provedena fréza tl. 100 mm s následnou náhradou ve stejné tloušťce s povrchem s hluk snižující úpravou, v rámci akce budou rektifikovány povrchové znaky a vyznačeno nové vodorovné dopravní značení. Součástí předmětu plnění je: • zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (budov, drobných staveb, oplocení apod.) a následné pasportizace po skončení stavby, včetně komunikací pro staveništní dopravu; • zajištění projektu a realizace dopravně inženýrského opatření ve dvousměnném pracovním režimu, projednání a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (nebo stanovení) v souladu s harmonogramem plnění veřejné a to včetně naplnění stanovených podmínek, osazení provizorního dopravního značení (V rámci projektové přípravy bylo zpracováno dopravně inženýrské opatření, které musí být respektováno při realizaci v roce 2020 na zmiňovaný úsek. Pro úsek Olšanská – Koněvova směr BUS zastávka Ohrada, druhý směr Koněvova – Olšanská musí zhotovitel DIO zpracovat samostatně.) • aktualizace vyjádření, komunikace s vlastníky a správci inženýrských sítí, dodržení a naplnění podmínek uvedených ve vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí (včetně předání objednateli všech protokolů o vytýčení sítí a souhlasů před záhozem pakliže jsou ve vyjádřeních vyžadovány) a dotčených orgánů státní správy po dobu celého průběhu akce, vše v souladu s platným stavebním povolením; • koordinace, zajištění informování, zajištění předání a převzetí stavbou dotčených pozemků (předávací protokol), s vlastníky a správci inženýrských sítí a s vlastníky stavbou dotčených pozemků; • zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání stavby nejpozději 20 dnů před zahájením realizace stavebních prací; • zajištění a umístění dvou informačních panelů s údaji investora, dodavatele a údaji o stavbě v souladu s manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů hlavního města Prahy, doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tskas.cz. • zajištění a umístění dvou informačních panelů (bílo-oranžová) velikosti totožného rámu dopravní značky IP22 a to v souladu s manuálem jednotné vizuální podoby informačního panelu; umístění panelu bude součástí dopravně inženýrského opatření jakožto podkladu pro DIR; • zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště; • fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací po předání staveniště; • zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; • účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; • veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; • likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; • uvedení všech povrchů, které nejsou předmětem plnění, ale budou stavbou dotčené, • do původního nebo dohodnutého stavu; • zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; • projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; • provedení přejímky stavby; • zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.; • průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady • dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních; • zajištění (vyhotovení) a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb přiloženého v příloze smlouvy, předání objednateli ve třech originálech + 1x na CD a na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), • zajištění a předložení měření hodnot parametrů provozní způsobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu IRI. Dále předloží výsledky měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska součinitele podélného tření TRT; • zajištění místního šetření s DP HMP, a.s. - autobusy, Na Bojišti 5, Praha 2. DIR bude předán na DP HMP, a.s. - autobusy minimálně 20 dní před zahájením stavby, oznámení na ROPID o zahájení prací 15 dní předem; • uzavření smlouvy o dílo s PVK, a.s. na zajištění ochrany vodovodů a kanalizací při realizaci opravy vozovky. V případě poškození vodovodů a kanalizací je zhotovitel povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svůj náklad do původního stavu a provozovateli uhradit vzniklé škody. Výměna stávajících kanalizačních poklopů za nové bude provedena pouze při předání nových poklopů od PVK, a.s. (dodavatel provede výškovou úpravu poklopů). Objednatel nebude platit výměnu stávajících poklopů za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu; • týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tskas.cz • zajištění ukončení akce u odd. informačního rozvoje a GIS zadavatele předáním geodetického zaměření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby; • v případě provádění autorizovaného měření hluku zajištění kladného vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.08.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.