Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Interim evaluace Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 a Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022


Kategorie

OstatníPoradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné vyhodnocení realizace Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 („Program“) a Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 („Koncepce“). Cílem veřejné zakázky je zhodnotit dosavadní implementaci Programu a Koncepce, identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout doporučení pro zacílení veřejných soutěží ve výzkumu do budoucna tak, aby došlo k naplnění stanovených cílů a v důsledku k co největšímu pozitivnímu dopadu na oblast zdravotnictví v České republice. Výstupy hodnocení budou využity při tvorbě nových koncepčních dokumentů (koncepce a programu zdravotnického aplikovaného výzkumu) platných od roku 2023. Správné zacílení Programu ě je vzhledem k přímé provázanosti nezbytné pro naplňování Koncepce. V rámci evaluace je nutné zhodnotit, zda je tímto Programem Koncepce naplňována a identifikovat oblasti, jimž dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Při vyhodnocení Koncepce je nezbytné vycházet i z ostatních nástrojů a aktivit, které přispívají k naplňování cílů Koncepce. Výstupem veřejné zakázky budou doporučení pro zajištění co nejefektivnější realizace Programu a Koncepce a maximalizace jejich přínosů. A zároveň budou výstupy veřejné zakázky využity při přípravě nových koncepčních dokumentů v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu. Představení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 : Program je realizován v letech 2015 až 2022 podle:  Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187 ze dne 26. 6. 2014, (dále jen „GBER“), zejména čl. 25 a 30;  Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie ze dne 27. 6. 2014, (2014/C 198/01);  Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 552 dne 19. července 2012 a v souladu s dokumentem Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schváleným usnesením vlády České republiky č. 569, dne 31. července 2013.  „Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020“, kterou schválila svým usnesením ze dne 14. června 2010 č. 466 vláda České republiky a dále dle „Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014“, který schválila svým usnesením ze dne 29. srpna 2012 č. 633 vláda České republiky. Program dále zohledňuje Health 2020, strategický dokument WHO, Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví.  Ostatních souvisejících předpisů. Zaměření Programu NV: Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem „zdraví“ je dynamika změn a procesů, ta však má obvykle značnou setrvačnost. Tím vznikají mnohé diskrepance, nejvýraznější jsou mezi rozvojem lékařské vědy a ekonomickými možnostmi země. V oblasti medicíny je třeba se zaměřit na nejčastější a nejnebezpečnější oblasti: chronická neinfekční onemocnění jako kardio- a cerebrovaskulární onemocnění, onkologie, demence a jiná psychická onemocnění či chronická onemocnění pohybového aparátu atd. Pozornost je třeba věnovat i zevním vlivům prostředí, které procházejí výraznými změnami. Důležité je podporovat vznik a rozvoj nových léčebných technologií (genetika, nanotechnologie). Dále je třeba sledovat nová infekční onemocnění a stále více přítomné rezistence nových agens. Je proto mj. nutné podpořit též význam virologie. Velkou výzvou bude boj s chronickými neinfekčními civilizačními onemocněními, způsobenými z valné části nezdravým chováním širokých vrstev populace. Posláním zdravotnictví je adaptovat se na proměny prostředí, znalostí i společnosti tak, aby byl všem občanům zaručen přístup k podpoře a ochraně jejich zdraví, aby byla posilována motivace ke zdravému životnímu stylu a aby byla důsledně uplatňována pravidla účinné prevence nemocí. Základním a hlavním cílem Programu je zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice. Program má tři hlavní oblasti: Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody a Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob, které se dále dělí na 21 podoblastí a 43 dílčích cílů. Specifické cíle charakterizují jednotlivé podoblasti. Tématické vymezení Programu je plně v souladu a vychází z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Priority VaVaI“), resp. z Priority 5: Zdravá populace a dále z Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 a Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014“. Projekty navržené do tohoto Programu musí být zařazeny do jedné či více z následujících podoblastí a zajišťovat plnění jednoho či více dílčích cílů Programu. Bližší informace k Programu NV naleznete na https://www.mzcr.cz/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022/ Projekty podpořené v rámci Programu NV administruje Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, http://www.azvcr.cz/. Představení Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022: Koncepce je realizována podle:  zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.;  Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) – Úřední věstník Evropské unie C 323 ze dne 30. 12. 2006;  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) – Úřední věstník EU L 214 ze dne 9. 8. 2008, str. 3-47 (dále jen;  ostatních souvisejících předpisů. Koncepce zdravotnického výzkumu realizuje požadavky vzešlé z Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, z Národní strategie pro vzácná onemocnění, z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění a především z Priorit VaVaI v oblasti zdravotnictví a tedy i zvýšení efektivity užití veřejných prostředků v zdravotnickém výzkumu a následně i prakticky využitelných výsledků výzkumu pro potřeby zdravotnictví, ať už při objasnění vzniku a rozvoje chorob, v nových diagnostických a terapeutických metodách, ale i v oblasti epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob. Základním a hlavním cílem Koncepce je zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice. Předkládaná Koncepce stanovuje strategické oblasti zdravotnického výzkumu, identifikuje předpokládané výsledky a definuje indikátory tak, aby zdravotnický výzkum v České republice nezůstával pozadu oproti trendům ve světě, především v Evropské unii. Mezi průřezové (systémové) dílčí cíle Koncepce patří: • zajistit rozvoj zdravotnického a lékařského výzkumu v České republice jako základního zdroje nových klinických postupů při diagnostice, léčbě a prevenci ve zdravotnictví, • zvýšit důraz poskytovatele na kvalitu výsledků výzkumu, rozvíjet vnitřní systém hodnocení výsledků výzkumu za účelem jejich lepšího uplatnění při poskytování zdravotních služeb, • zvýšit konkrétní přínos výzkumu zdravotní péči (především diagnostice, terapii a prevenci), • zjistit a zvýšit účinnost diagnostických a léčebných postupů, • rozšířit spolupráci se špičkovými zahraničními pracovišti a týmy, vytvořit podmínky k jejímu rozvoji, • zlepšit propojení a návaznosti základního a aplikovaného výzkumu, • promítnout aktuální hodnocení zdravotního stavu naší populace do priorit našeho zdravotnického výzkumu, • zlepšit a zajistit primární prevenci a podporu a ochranu zdraví, • zajistit kontinuitu našeho zdravotnického výzkumu s rozvojem světové vědy, • podpořit excelenci v oblasti výzkumu, • vytvořit podmínky podporující širší zapojení mladých výzkumných pracovníků, • zabezpečit další rozvoj stávajících špičkových výzkumných zdravotnických pracovišť, • využít výsledků výzkumu v pre i postgraduálním vzdělávání lékařů i ostatních pracovníků ve zdravotnictví, • využít výsledků výzkumu pro prezentaci zdravotnických zařízení i regionů. Koncepce je zpracována v následujícím členění jednotlivých podoblastí: • Metabolické a endokrinní choroby • Nemoci oběhové soustavy • Nádorová onemocnění • Nervová a psychická onemocnění • Onemocnění pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění • Infekce • Onemocnění dětského věku a vzácná onemocnění • In vitro diagnostika • Nízkomolekulární léčiva • Biologická léčiva včetně vakcín • Drug delivery systémy • Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady • Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení • Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace • Metabolické a endokrinní choroby • Nemoci oběhové soustavy • Nádorová onemocnění • Nervová a psychická onemocnění • Nemoci pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění • Závislosti • Infekce Bližší informace ke Koncepci naleznete na https://www.mzcr.cz/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022/ Hlavní informační zdroje pro zpracování evaluace:  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů  Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) – Úřední věstník Evropské unie C 323 ze dne 30. 12. 2006  Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie ze dne 27. 6. 2014, (2014/C 198/01)  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) – Úřední věstník EU L 214 ze dne 9. 8. 2008  nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, ve znění novely, která byla provedena nařízením Komise č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187 ze dne 26. 6. 2014, str. 1 (dále jen „nařízení Komise“)  Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020  Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020  Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací www.rvvi.cz  Eurostat, ČSÚ  https://www.vyzkum.cz/  https://www.mzcr.cz/koncepcni-dokumenty-vyzkumu-a-vyvoje-na-leta-2015-2022/  http://www.azvcr.cz/

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 04.01.2021 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.