Veřená zakázka

III/4481 Luká – hr.okr. – Bohuslavice – diagnostika – 2.vypsání

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování diagnostiky silnice III/4481, včetně návrhu tří variant stavebních úprav. • provedení vizuální prohlídky se záznamem dle TP 82 a s vyhodnocením dle TP 87 • provedení měření a vyhodnocení únosnosti (rázovým deflektometrem nebo obdobným přístrojem) s krokem měření 25 m střídavě v obou jízdních pruzích (dle ČSN 736192 a TP 87) • provedení diagnostického průzkumu včetně splnění podmínek vyhlášek 283/2023 Sb. a 273/2021 Sb. na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami. V případě zemin a kameniva v podloží a podkladních vrstvách vozovek provést analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb., příloha č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. A V případě zemin ze zvýšených krajnic a čištění krajnic, kde lze předpokládat kontaminaci, také provést analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb. Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání - tabulka č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, - tabulka č. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu, - tabulka č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů. • V případě zemin ze zvýšených krajnic a čištění krajnic, kde lze předpokládat kontaminaci, provést analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb. vypracování závěrečné zprávy, která musí obsahovat lokalizaci úseků (v liniovém staničení), popis jednotlivých výše uvedených činností a hodnocení zjištěných údajů (popis porušení vozovky podle TP 82, únosnost vozovky vyjádřenou např. vyčíslením zbytkové životnosti, zesílením vozovky atd., konstrukční složení stávající vozovky včetně posouzení dle vyhl. 283/2023 sb.). Hlavní části závěrečné zprávy je návrh opravy minimálně se třemi variantami technického řešení (minimálně jedna varianta bude obsahovat návrhovou životnost vozovky 20 let). Objednatel stanovuje podmínku dodržení limitů § 15, odst. 1, písm. C vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění. U všech návrhů musí být vždy uvedeno jeho zdůvodnění a časový horizont životnosti použité varianty. V případě, že na různých úsecích vozovky budou zjištěny odlišné konstrukční vrstvy (únosnost), pak budou navrženy pro dané úseky odlišné technologie stav. úpravy komunikace. Jedná se o 2 úseky: • SO 101 - Staničení km 8,65 - km 7,9 (konec obce Luká – po hranici okresu Olomouc) • SO 102 - Staničení km 7,9 - km 5,5 (hranice okresu Olomouc po Bohuslavice křiž s III/37340) Celková délka je cca 3,15 km a plocha je cca 17010 m².

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.07.2024