Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce“.

S odkazem na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo (čl. III. odst. 2.) upozorňuje zadavatel dodavatele, že Dílo „III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce“ bude realizováno pouze v případě, že nebude realizováno Dílo dle Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla ,,III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach“ ze dne 5. 9. 2018.

V rámci III. sekce bude realizována rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice III/30110 v úseku od km 8,670 až po km 10,068. Délka rekonstruovaného úseku činí 1,398 km. V souvislosti s touto rekonstrukcí je navrženo lokální rozšíření vozovky. Projekt dále zahrnuje stavební objekty jejichž realizace je vyvolána výše zmíněnou rekonstrukcí, jedná se zejména o náhradní výsadbu a opravu nábřežních zdí a propustků.

Šířka stávající vozovky se pohybuje okolo 4,5-6 metrů. Odvodnění je řešeno prostřednictvím mělkých příkopů nebo volně do terénu. Stávající odvodňovací zařízení (propustky) je zcela nefunkční. V místech souběhu komunikace s řekou Metuje jsou kamenné nábřežní zdi, jejich stav je nevyhovující.

Komunikace bude rekonstruována v kategorii S6,5/60 (nejnižší kategorie dvoupruhové komunikace). Šířka zpevnění je tvořena 2 x 2,75 m jízdní pruh a 2 x 0,5 m nezpevněná krajnice. Silnice bude lokálně rozšířena v místech kde šířka nesplňuje výše zmíněné. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Rekonstrukce spočívá v opravě vozovky technologií obnovy živičného krytu s lokálními sanacemi a technologií celkové rekonstrukce vozovky následovně:
• km 8,670 – 9,170 celková rekonstrukce vozovky bez navýšení
• km 9,170 – 10,068 obnova krytu vozovky s navýšením o 5 cm + lokální sanace

Součástí projektu je obnova odvodňovacího zařízení – tj, propustků, rigolů, drenáží. Propustky jsou navrženy z plastových trub s horskou vpustí na vtoku a kamenným opevněním výtoku. Dimenze zůstává zachována, popř. je zvětšena. Součástí návrhu jsou i 3 nové propustky. Pravá strana komunikace bude odvodněna betonovým žlabem, popř. podobrubníkovým rigolem. Levá strana komunikace je odvodněna do terénu. Po obou stranách bude umístěna drenáž.

Stávající kamenné nábřežní zdi budou nahrazeny novými betonovými, v úseku mezi skalním městem a autokempem Bučnice bude v úseku strmých svahů koryta řeky Metuje doplněna zeď nová.

Součástí již zrealizované části Díla ,,III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach“ byla oprava objízdné trasy pro vozidla IZS v k.ú. Horní Teplice. Jedná se o štěrkovou jednopruhovou komunikaci délky 1400 m. Oprava spočívala v jejím vyrovnání a zpevnění štěrkodrtí a zajištění jejího odvodnění ocelovými svodnicemi. Město Teplice nad Metují v roce 2019 nechalo na této trase provést asfaltobetonový povrch. Nyní je možné tuto trasu používat pro objížďku IZS.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 07/2014, číslo zakázky A041/14. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.05.2020 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.