Veřená zakázka

III/2399 Páleč, rekonstrukce mostu ev.č. 2399-1 přes Pálečský potok

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je: demolice stávajícího klenbového mostu a stavba nového, železobetonového, polorámového mostu. Založení nového mostu bude na mikropilotách. Nové budou přechodové oblasti na obou stranách mostu, vč. drenáží a štěrkového zásypu, klínu MCB a konstrukce vozovky III/2399. Navržena je hydroizolace mostovky a rubu opěr. Vozovkové souvrství bude třívrstvé, s litým asfaltem MA. Zádržný systém na mostě bude zábradlí dle VL4. Na mostě bude oboustranný chodník ze železobetonu. Přechody od chodníkových říms budou řešeny z bet. obrubníků a dlažby. Rekonstrukce obsahuje i nové nábřežní zdi se zábradlím, navazující po obou stranách mostu na opěry a kamenné opevnění koryta potoka s příčnými žb. prahy. Nové bude také provozní schodiště u OP2, vpravo. Práce budou zahrnovat i úpravy silnice III/23910 za mostem v délce cca. 25,0m. Součástí stavby bude přeložka nadzemní sítě VO a úprava dešťové kanalizace. Vyvolanou investicí rekonstrukcí mostu je přeložka NN (ČEZ Distribuce) a zařízení SEK (Cetin). Vlastní přeložky sítí bude realizovat správce dané sítě na základě své projektové dokumentace a územního rozhodnutí. Most je dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.
Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou Pudis a.s., vydaného společného stavebního povolení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů.

Stavba je členěna na následující rozhodující SO :
SO 000 – Všeobecné konstrukce a práce
SO 001 – Demolice stávajícího mostu
SO 111 – Oprava vozovky silnice III/23910
SO 112 – Oprava přístupových komunikací
SO 113 – Chodníky
SO 191 – DIO
SO 201 – Most ev.č. 2399-1
SO 301 – Přeložka kanalizace
SO 401 – Přeložka a ochrana sítí VO

Stavba se nachází v záplavovém území Pálečského potoka, na silnici III/2399, ve středu obce Páleč. Pozemky a majetkové poměry řeší záborový elaborát.

Ochranná pásma cizích zařízení:
Podle vyjádření elektronického ověření existence sítí a písemného správců sítí z roku 2019 je nutná přeložka nadzemního vedení NN ČEZ a zařízení SEK Cetin. Provádět jí bude správce sítě v roce 2023. Stavba zasáhne do ochranných pásem VO a bude nutná i částečná překládka tohoto vedení. Nově bude provedena koncová část a vyústění dešťové kanalizace. Bude nutné, aby zhotovitel před zahájením stavby provedl aktualizaci ověření, popřípadě vyjádření existence sítí u jejich správců.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.02.2023