Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu, který je tvořen polokruhovou klenbou, ŽB monolitická tl. 0.6 m, stavební výšky 1.15 m, světlosti 6.3 m. Vozovka, povrch živičný s AB krytem. Dle mostní prohlídky provedené 06/2015 je stavební stav nosné konstrukce hodnocen jako VI – velmi špatný, stav spodní stavby jako VI – velmi špatný, a bylo rozhodnuto o odstranění stávající mostní konstrukce, vč. opěr a křídel a navržení nové nového železobetonové rámové monolitické mostní konstrukci s normovou zatížitelností, včetně nového plošného založení mostní konstrukce. V rámci rekonstrukce mostu bude v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém úseku, z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Na pravé římse je navrženo zábradelní svodidlo se svislou výplní, stupeň zadržení H2. Na levé římse je navrženo mostní zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným spádem vozovky na mostě. Voda z povrchu mostovky je svedena do příkopů a stávající kanalizační vpusti za mostem. Svahy u mostu vlevo budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu. U opěry 1 vlevo je navrženo služební schodiště pro přístup pod most. Plochy za křídly a podél křídel budou zpevněny zádlažbou. Nacházejí se zde elektrické NN a VN vedení, sdělovací vedení, plynovod, vodovod. Pro uvolnění místa stavby mostu je nutná přeložka vodovodního řadu, která je předmětem SO 301 Přeložka vodovodu. Pro minimalizaci odstávky vody bude provedeno přepojení provizorního potrubí, které bude sloužit během výstavby nového mostu. Dále je navrženo mýcení náletů kolem mostu. Provoz na místní komunikaci bude po dobu rekonstrukce mostního objektu vyloučen s navrženou objízdnou trasou dle SO 151. Přechod pro pěší bude zajištěn kolem staveniště po provizorní lávce. Po dobu demolice a výstavby mostu je nutná regulace železniční dopravy prostřednictvím pomalých jízd a výluk. Regulace dopravy je v soupisu prací vedena preliminářovými položkami. Částka za preliminářové položky je předjednaná s provozovatelem dráhy AŽD Praha. Budoucímu zhotoviteli bude částka proplácena na základě skutečných hodin, přičemž případné navýšení těchto položek bude projednáno individuálně v souladu se zákonem.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.10.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 22.10.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.