Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/0501 Slavkov u Brna průtah


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatelů, jejichž předmětem je rekonstrukce silnice III/0501 v průtahu městem Slavkov u Brna a souvisejících objektů.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/0501 v průtahu městem Slavkov u Brna. Rekonstrukce silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Řešený průtah je situován v intravilánu města Slavkov u Brna a částí zasahuje do jeho extravilánu. Začátek úpravy je situován v km 0,000=0,103 provoz. staničení za křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. Rekonstrukce komunikace pokračuje místní komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po napojení s komunikací I/50, kde se nachází konec úpravy a to v km 3,265=3,358 provoz. staničení. V uvedeném úseku se předpokládá kompletní obnova krytových vrstev se zásahem do podkladních vrstev a obnova porušených konstrukčních vrstev. V trase silnice bude vybudována okružní křižovatka, parkovací stání, chodníky a úprava inženýrských sítí.
Účelem stavby je oprava silnice III/0501 vzhledem ke stavebnímu stavu silnice. Povrch vozovky je v nevyhovujícím havarijním stavu. Stávající asfaltobetonový kryt je poškozený s celou řadou poruch.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „III/0501 SLAVKOV – PRŮTAH“, kterou zpracovala obchodní DOPRAPLAN, s.r.o., IČO: 05411572, se sídlem: Přemyslovců 462/6 709 00 Ostrava (příloha č. 1 zadávací dokumentace), akty státní správy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace). Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou poskytovány v elektronické formě ve formátu *.pdf a v přenosovém formátu XC4 - *.xml. Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soubor „III-0501 Slavkov u Brna průtah, rekapitulace.xlsx“), jakožto seznam všech dílčích soupisů prací, je poskytována v elektronické formě ve formátu *.xlsx.
Objekty zajišťované SÚS JmK:
a) SO 101 Komunikace
b) SO 102 Místní komunikace
c) SO 151 Dopravně inženýrská opatření
d) SO 301 Úprava kanalizací
e) SO 351 Úprava vodovodů
f) SO 501 Úprava STL plynovodů
Objekty zajišťované městem Slavkov u Brna:
a) SO 121 Chodníky a vjezdy
b) SO 122 Odstavné plochy
c)SO 451 Veřejné osvětlení
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřených smluv o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.