Veřená zakázka

II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci silnice za mostem Hejtmánkovice po Městský úřad v Broumově – km 9,488 - 10,098 včetně nové dešťové kanalizace a o rekonstrukci křižovatky u Městského úřadu v Broumově km 10,098 – 10,232.
1. úsek: II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 9,488 – 10,098
Řeší rekonstrukci komunikace II/302 v úseku km 9,488 – 10,098. Délka řešeného úseku je 610 m. V rámci rekonstrukce dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev komunikace. Dále budou vybourány konstrukční vrstvy vozovky pro provedení sanací krajů komunikace. Sanace krajů budou provedeny v min. šíři 1,5 m. Součástí sanací může být i výměna aktivní zóny, pokud nebude dosaženo požadovaného modulu pružnosti na zemní pláni. Stávající uliční vpusti budou vyměněny a jsou navrženy i nové uliční vpusti pro lepší odvod vody z komunikace. Budou výškově upraveny veškeré stávající povrchové znaky a poklopy inženýrských sítí a uličních vpustí.
Je zde řešena i rekonstrukce stávajících chodníků podél II/302. Dojde k vybourání stávajících chodníků včetně obrub. Následně budou osazeny nové obruby a budou provedeny nové chodníkové vrstvy. V místě dlážděných chodníků ve staničení km 9,820 – 9,940 vlevo a km 10,060 – KÚ vpravo budou v rámci tohoto projektu pouze osazeny nové obruby. Předláždění chodníků bude řešeno jako související investice města Broumov.
Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Jedná se o podchycení uličních vpustí z ulice Masarykova, jejích zaústění do dešťové kanalizace a odvedení těchto vod do Liščího potoka. Kanalizace je navržena z PP a PVC potrubí SN8 a SN12. Ve směrových a výškových lomech jsou umístěny prefabrikované betonové šachty. Veškeré vpusti u rekonstruované komunikace ul. Masarykova jsou zaústěny do nově budované kanalizace. Vpusti budou provedeny nové na niveletu komunikace z prefabrikovaných dílů.
Výstavba bude probíhat po polovinách, řízení dopravy bude světelnou signalizací.
2. úsek II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 10,098 – 10,232
V této projektové dokumentaci je řešena rekonstrukce komunikace II/302 v úseku km 10,098 – 10,232. Délka úseku je 134 m. V tomto staničení dojde k přestavbě stávající stykové křižovatky. Bude upraveno její nároží a napojení ulice Pivovarská tak, aby byl zdůrazněn rozdíl mezi hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. S tím se pojí úprava chodníku podél městského úřadu a jeho tvar. Vlivem úpravy tvaru křižovatky bude nově zbudován chodník ve staničení 10,089 – 10,176 vpravo tk, aby propojil stávající chodníky před a za řešeným úsekem. Ve staničení km 10,176 – 10,232 dojde k rekonstrukci stávající komunikace.
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací:
1. PD ve stupni DSP a PDPS II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 9,488 – 10,098, zpracované projekční kanceláří AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4, IČO: 47307218 datum zpracování 10/2019, číslo zakázky 15-2-086 , zodpovědný projektant Ing. Jakub Vyhnálek
2. PD ve stupni DUSP a PDPS II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 10,098 – 10,232, zpracované projekční kanceláří AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4, IČO: 47307218 datum zpracování 01/2020, číslo zakázky 15-2-086 , zodpovědný projektant Ing. Jakub Vyhnálek
3. PD ve stupni DUR + DSP Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově, zpracované projekční kanceláří Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611 datum zpracování 12/2019, číslo zakázky 05730/19, zodpovědný projektant Tomáš Hrdonka
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.10.2021