Veřená zakázka

Hradby v Žatci – I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě stávajících chodníkových ploch v lokalitě městských hradeb, resp. na hranici městské památkové rezervace v Žatci (dále jen „MPR“). Jedná se o západní hranici památkové rezervace, zadavatelem označena jako I. etapa. Dotčený úsek plánované opravy území města pod hradbami MPR, resp. její I. etapy začíná při jihozápadním okraji u vyústění ul. Dvořákova na ul. Nákladní a končí při severním okraji při křížení ulic Krátká a Nákladní. Celková délka trasy je 675 m (bez vedlejších připojených chodníků). Projektová dokumentace stavebních prací navazuje na architektonickou studii „Hradby v Žatci“ zpracovanou ateliérem Šmídová landscape architects, s.r.o., zpracovaná v 12/2019. Studie řeší revitalizaci celého území sousedícího s původním městským opevněním, tedy území takřka po celém vnějším obvodu MPR. Studie je rozdělena do tří etap, přičemž předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu I. etapy. Předmětem stavebních prací je především výměna povrchů chodníkových ploch, doplnění mobiliáře, oprava opěrných zídek sousedící s opravovanou plochou chodníkových ploch a schodišť, výměna a doplnění veřejného osvětlení a především parková úprava a doplnění stávající vegetace v dotčené lokalitě. Dojde také úpravě nočního nasvětlení hradeb. Nové povrchy chodníků budou tvořeny kamennou dlažbou a budou lemovány kamennými obrubami. Šířka chodníků bude individuální a bude se pohybovat v rozmezí 1,7-2,5 m. Opravena bude také část místní komunikace v ul. Dvořákova, a to při jejím vyústění do ul. Nákladní. Nově bude v lokalitě umístěn mobiliář a interaktivní prvky informující o historii města. Dojde k úpravě stávajícího odvodnění chodníkových ploch. Chodníkové plochy budou odvodněny kombinovaným způsobem. V některých místech budou chodníkové plochy odvodněny přirozeně příčným a podélným sklonem do okolních travnatých ploch a v některých místech dojde k odvodnění pomocí otevřených žlabů a také stávajících dešťových vpustí. Celá dotčená lokalita se nachází v památkově chráněném území a pro běžnou stavební techniku je obtížně přístupná. Rozpočtově musí být uvažováno se specifickým přesunem hmot a použití malých nákladních vozidel typu multicar, kolový nebo pásový malý demper, apod. Je nutné také uvažovat s násobným ručním přesunem oproti běžné situaci na stavbách. V lokalitě je omezená i plocha pro deponii materiálu. Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících staveb. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena Zadávací dokumentací (dále také jen „ZD“) a vzorem Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 ZD (dále také jen „Smlouva“, nebo „Smlouva o dílo“) a projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., které tvoří přílohu č. 2 ZD (dále také jen „PD a VV“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.04.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.06.2024