Veřená zakázka

Grilování – piknik ve městě

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného griloviště v lokalitě u řeky Dyje (ul. Melkusova) podle návrhu, který zpracoval Ing. arch. Michal Štancl. Další specifikace předmětu zakázky: - vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním, - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla, - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, zajištění důkladné ochrany podlah tělocvičny a gymnastického sálu, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla), - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště, - vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči, - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou, - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla, - záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.06.2021