Veřená zakázka

Energetické úspory ve společnosti MOTORPAL, a.s. – I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Kraj Vysočina
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42000000-6 - Průmyslové stroje
Popis:

Předmětem plnění zakázky je dodávka průmyslových strojů - technologií. Zakázka je rozdělena na 3 části. Zadavatel stanovuje, že každý účastník má právo přihlásit se současně na všechny části zakázky, případně na kteroukoli z částí zakázky. Zadavatel tedy umožňuje dílčí plnění.

Podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci se vztahují pro všechny části zakázky, pokud není výslovně stanoveno jinak.

I. část – Honovací stroj s řídicím systémem

Předmětem této části zakázky je dodání honovacího stroje včetně upínačů a nástrojů pro honování níže uvedených dílů. Součástí dodávky bude technologická zkouška honování všech typů dílů v rámci předpřejímky u dodavatele. Kritériem bude splnění výkresových požadavků. Součástí předání stroje u zákazníka bude uvedení do provozu, školení obsluhy a dále konečná přejímka provedená honováním všech typů dílů. Kritériem bude splnění výkresových požadavků.
Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek a výkresy obsahující podklady pro zkoušku honování je obsažen v podrobné technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1a.

II. část – CNC soustruh s podavačem tyčí

Předmětem této části zakázky je dodání CNC soustruhu v konfiguraci hlavní vřeteno, protivřeteno, 1x nástrojový revolver, Y osa na hlavním vřetenu i protivřetenu, s podavačem tyčí.

Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek je obsažen v podrobné technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1b.

III. část – Laserová značící stanice

Předmětem této části zakázky je dodání laserové stanice s otočným karuselem na popis kovových kalených dílců – především těles vstřikovacích trysek, těles vstřikovačů a hliníkových štítků různých velikostí. Výkresy zástupců těchto dílců jsou přílohou této specifikace.

Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek a výkresové dokumentace je obsažen v podrobné technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1c.

Zadavatel si pro III. část zakázky vyhrazuje podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy povinen provést na dodávaném zařízení zkoušky značení s následným vyhodnocením kvality značení. Zkoušky proběhnou na předem vytipovaných dílcích a výsledná kvality značení musí splňovat podmínky uvedené ve vnitropodnikové směrnici MPN 3506 pro značení DMC kódu, který je součástí Přílohy č. 1c této zadávací dokumentace. V případě, že nebude zkouška úspěšná, zadavatel vybraného dodavatele pro nesplnění podmínek účasti z výběrového řízení vyloučí, protože v takovém případě nabízené zařízení vybraného dodavatele nesplňuje stanovené technické parametry na předmět plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.10.2022