Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodání spojovacího vybavení laboratoře Analýza dat pro OKTE SKPV Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Mobilní telefon Apple iPhone Xr, 128 GB White včetně příslušnství - dále viz příloha této výzvy Cenová a specifikační tabulka. Další požadavky zadavatele: - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží - dodržení požadovaného typu a parametrů - pouze originální materiál - zboží musí být určeno pro Českou republiku a musí se na ně vztahovat plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v ČR, - -záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - Zadavatel upozorňuje, že pokud nebude doplněna nabízená přesná značka a přesné typové označení nabízeného materiálu (sloupec 3 tabulky), bude nabídka považována za neúplnou a účastník bude vyloučen z dalšího hodnocení. - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 2 výzvy cenová a specifikační tabulka) - dodání předmětu plnění do 21 dnů ode dne obdržení písemné objednávky dodání kompletní dodávky včetně vyplněného záručního listu a faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: Pavel Staněk, OMTZ Odboru správy majetku Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 306/7, 110 01 Praha 1; Tel.: 974 823 435 - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy OMTZ Odboru správy majetku P.O. BOX 122 110 01 Praha 1

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.10.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.