Veřená zakázka

Dodání příslušenství pro výstavbu kamerových a televizních systémů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
32333300-9 - Přístroje pro reprodukci obrazu
Popis:

Příslušenství pro výstavbu kamerových a televizních systémů dále viz přílohy č. 1 a 2 této výzvy (technická specifikace; cenová tabulka) Další požadavky zadavatele: - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - zboží musí být určeno pro Českou republiku a musí se na ně vztahovat plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v ČR, - zpětný odběr zboží po ukončení jeho životnosti - předložení produktových listů (technické specifikace) nabízeného zboží - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - Předložení neověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Předložení neověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 2 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění ihned po obdržení písemné objednávky nejpozději do 27. 12. 2021. Zadavatel nepřipouští dodání předmětu plnění v roce 2022. - zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění veřejné zakázky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) a vyplněných záručních listů do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: pan Pavel Staněk; tel.: 974 823 394; 735 708 165; e-mail: krpa.osm.omtz.podatelna@pcr.cz OMTZ Odboru správy majetku Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 306/7; Praha 1 - v případě shodných nabídkových cen rozhoduje datum a čas podání nabídky. - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu objednatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy OMTZ Odboru správy majetku P.O. BOX 122 110 01 Praha 1

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.12.2021