Veřená zakázka

Dodání optických převodníků včetně kabelů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
32562000-0 - Optické kabely
Popis:

1/ optický převodník OPT485 2xSM 2 ks 2/ optický patch kabel 1 m 1 ks 3/ optický patch kabel 10 m 1 ks Další požadavky zadavatele: - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží- záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží - Předložení neověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Předložení neověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky nejpozději do 15. 05. 2024 - zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění veřejné zakázky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: Petr Hanzlík, DiS.; tel.: 974 891 315; e-mail petr.hanzlik@pcr.cz Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, Praha 4 – Nusle (pracoviště OTO SKPV) Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace mezi ním a účastníkem týkající se výběrového řízení musí probíhat pouze písemně – elektronicky cestou NEN, datovou zprávou nebo e-mailem. - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu objednatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor technické ochrany SKPV Kongresová 1666/2 140 00 Praha 4 - Nusle

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.05.2024