Veřená zakázka

Dodání kamer AXIS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Bezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečení
CPV kódy:
35120000-1 - Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení
Popis:

Kamera Axis P 1245 2 ks Kamera Axis P 1265 4 ks Další požadavky zadavatele: - dodržení požadovaných typů a parametrů (jedná se o doplnění a doplnění stávajícího stavu ) - pouze originální materiál - zboží musí být určeno pro Českou republiku a musí se na ně vztahovat plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v ČR, - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží - Předložení neověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Předložení neověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění do 21 dnů ode dne obdržení písemné objednávky nejpozději do 31. 07. 2023 - zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění veřejné zakázky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) a vyplněných záručních listů do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, Praha 4 – Nusle (pracoviště OTO SKPV) pan Petr Hanzlík, DiS.; tel.: 974 891 315; e-mail petr.hanzlik@pcr.cz - v případě shodných nabídkových cen rozhoduje datum a čas podání nabídky. - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu objednatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor technické ochrany SKPV Kongresová 1666/2 140 00 Praha 4 - Nusle

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2023