Veřená zakázka

Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul – PD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Město Mariánské Lázně plánuje zřízení cyklostezky Mariánské Lázně (z ulice U Mlékárny) – Drmoul (konec části Mariánské Lázně – Hamrníky s napojením na stávající cyklostezku Hamrníky – Drmoul) dle přiložené studie.
Trasa v Mariánských Lázních bude zohledňovat stávající stav.
Zadavatel požaduje v dalších stupních projektové dokumentace rozpracovat řešení navržené přiloženou studií.
Součásti projektu bude i úprava zastávek MHD Mlékárna a Karna, v návaznosti na cyklostezku.

Záměrem města je zadat zpracování komplexní projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby, včetně vyhotovení oceněného a neoceněného soupisu prací ve formátu xls, příp. xlsx a ve formátu pdf. Tato projektová dokumentace bude sloužit jednak k povolení této stavby a též jako poklad pro výběr zhotovitele stavby. Součástí zpracování projektové dokumentace bude též komplexní inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny potřebné součásti, které jsou k naplnění záměru města potřebné (přeložky inženýrských sítí, vybudování veřejného osvětlení, dopravní značení apod.).
Zadavatel má v úmyslu projektovou dokumentaci použít při žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projektová dokumentace tedy bude muset splňovat podmínky dle Pravidel pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021. Tato Pravidla jsou přílohou Výzvy.
Vybraný účastník bude muset, mimo jiné, umožnit provedení kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým finančním příspěvkem z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), tj. ze strany poskytovatele dotace SFDI (Pravidla: článek 4 Podmínky pro poskytnutí Příspěvku, písm. n), str. 9.).

Zadavatel, jako jednu z částí zadávací dokumentace, předkládá „Dopravně inženýrské podklady“ pro žádost o dotaci z rozpočtu SFDI.
Tyto podklady obsahují průzkum intenzity dopravy, analýzu dopravní nehodovosti, a i doporučují některé způsoby řešení cyklistické stezky v souladu s platným generelem cyklistické dopravy.

Zadavatel je oprávněn předat projektovou dokumentaci firmě EDIP s.r.o., příp. jiné odborné firmě, za účelem vyhotovení auditu bezpečnosti pozemních komunikací dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR (č.j.: 139/2012-520-TPV/1).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.08.2022