Veřená zakázka

Cyklistická stezka Ještětice – Bílý Újezd – Podbřezí

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45221220-0 - Propusti,
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové cyklistické stezky propojující obce Ještětice – Bílý Újezd – Podbřezí. Směrové vedení navržené cyklistické stezky je v souběhu se stávající silnicí I/14. Stezka bude sloužit k cyklistickému provozu, dle ČSN 73 6110 jedná se o komunikaci funkční skupiny D2 komunikace s vyloučením motorové dopravy.

Cyklistická stezka je rozdělena do úseků:
- Úsek A: km 0,020 – 1,061 43, k.ú. Ještětice; Bílý Újezd
- Úsek B: km 0,000 – 1,971 17, k.ú. Bílý Újezd; Hroška; Podbřezí
- Úsek C: km 0,000 – 0,128 88, k.ú. Bílý Újezd
- Úsek D: km 0,000 – 0,216 60, k.ú. Bílý Újezd
- Úsek E: km 0,000 – 0,036 96, k.ú. Ještětice

Celková délka všech úseků je 3415,04 m. Na začátku zpracování projektové dokumentace byly navrženy první 2 úseky cyklistické stezky A a B v extravilánu obcí. Úsek A mezi obcemi Ještětice a Bílý Újezd a úsek B mezi obcemi Bílý Újezd a Podbřezí. Později vznikl požadavek obce Bílý Újezd na prodloužení úseku B do zastavěné části obce Bílý Újezd ozn. jako úsek C a následně vznikl požadavek na prodloužení úseku A do zastavěné části obce Bílý Újezd ozn. jako úsek D.

Dodatečně vznikl i požadavek města Solnice na prodloužení úseku A směrem do zastavěné části obce Ještětice ozn. jako úsek E.
Vozovka cyklistické stezky je navržena v základní šířce vozovky 2,50 m se živičným krytem. Pouze na části úseku C podél oplocení v km 0,060 – km 0,12888 je navržena š. 3,25 m; a na úseku A a E v místech rámových propustků je šířka navržena šířka vozovky 3,0 m mezi římsami a úsek D km 0,000 – km 0,17290 je navrženo rozšíření zpevnění vozovky stezky 3,0 m a v úseku od schodiště do kostela po křižovatku sil. I/14 a sil. III/32115 ve směru na Masty (před Motorestem U Sekyrky) je navržena šířka vozovky 2,5 m.
Dále bude proveden živičný kryt v místech napojení cyklistické stezky na komunikaci I/14 a v místě stávajících sjezdů na přilehlé účelové komunikace. Provedené úpravy jsou patrné z PD přílohy C-3.1 – C-3.7 Koordinační situační výkres.
Příčný sklon vozovky cyklostezky o velikosti 2,0% je navržen jednostranný. Příčný sklon vozovky je navržen na tak, aby byl umožněn odtok dešťových vod z povrchu vozovky na okolní terén, který je odvrácen od tělesa stezky, případně na přilehlý zelený pás podél silnice I/14. Likvidace dešťových vod zde je předpokládána zasakováním do propustného podloží. Z části trasy cyklistické stezky na úseku C v km 0,060 – km 0,12888 bude dešťová voda svedena příčným sklonem do podélného odvodňovacího žlabu navrženého podél oplocení. Odvodňovací žlab bude napojen kanalizační přípojkou do stávajícího rigolu před RD č.p. 50 na p.p.č. st. 55/1. Z úseku D km 0,140 – km 0,17290 a v navazujícím úseku stezky podél parkoviště až ke křižovatce sil. I/14 a III/ budou srážkové vody svedeny na krajnici sil. I/14 se zaústěním do stávající kanalizace nebo budou zasakovány do travnatého pásu.
Společný trojúhelníkový příkop cyklistické stezky a silice I/14 bude odvodněn podélným sklonem dna příkopu v min. hodnotě 0,50%, v úsecích s podélným sklonem nad 3,0% bude dno příkopu zpevněno příkopovou tvárnicí TZZ 590x330x80 do lože z betonu C 20/25n.
Srážkové vody budou zde zasakovány, případně odvedeny navrženy trubními propustky pod stávajícími sjezdy a tělesem cyklostezky na volný terén, kde budou též zasakovány. Část dešťových vod bude dále svedena do přilehlých vodotečí Hraštického potoka a bezejmenného přítoku Ještětického potoka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.07.2021