Veřená zakázka

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Zábřeh

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Auto-moto, doprava ->  Příslušenství
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
34144212-7 - Cisternové automobilové stříkačky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání 1 kusu cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Zábřeh, včetně všech součástí, příslušenství a vybavení, podle technické specifikace a soupisu položek, včetně veškeré dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách (zejména dokumentů umožňujících nabytí vlastnictví k cisternové automobilové stříkačce, registraci cisternové automobilové stříkačky a provoz cisternové automobilové stříkačky v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době dodání („CAS“). CAS se rozumí nová cisternová automobilová stříkačka vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí splňovat požadavky stanovené: a) právními a jinými závaznými předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice platnými a účinnými v době dodání (veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS, včetně výjimek, musí být uvedeny v osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz), b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, platnou a účinnou v době dodání, (vše musí být doloženo při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku), c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, platnou a účinnou v době dodání, d) zadávacími podmínkami. CAS, včetně veškerých součástí, příslušenství a vybavení (materiálů, výrobků a zařízení), musí dále splňovat požadavky příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), ČSN, ČSN EN a dalších závazných nebo doporučených předpisů a metodik týkajících se cisternových automobilových stříkaček a jejich provozu v České republice platných a účinných v době dodání. CAS musí být jako celek schválena pro provoz na pozemních komunikacích podle právních předpisů České republiky platných a účinných v době dodání.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.07.2022