Veřená zakázka

Činnost TDS a KBOZP na staveništi pro projekt „Investiční projekt Olomoucko

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71315400-3 - Stavební dozor
Popis:

Předmětem VZ je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) nad prováděním díla „Investiční projekt Olomoucko ". Cílem projektu Investiční projekt Olomoucko s celkovou předpokládanou hodnotou 27 300 000 Kč bez DPH je provést opatření vedoucí: 1) - k revitalizaci levobřežního ramene řeky Moravy nad Litovlí – Zámecké Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví a PP Pod Templem odstraněním stávajících stavebních objektů a naplavených sedimentů a rekonstrukcí břehových porostů, - k regulaci vodního režimu v NPP Hrdibořické rybníky s ohledem na požadavky předmětů ochrany díky rekonstrukci stávajících vodních děl, která jsou v havarijním stavu 2) k vybudování celkem 24 tůní v osmi lokalitách. Tím dojde k podpoření biodiverzity včetně předmětů ochrany evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví, II. Zóny CHKO Litovelské Pomoraví a MZCHÚ (NPR Žebračka, PP V Boukalovém, PR Litovelské luhy, PP Zátrže, ochranné pásmo NPR Ramena řeky Moravy) a k vytvoření podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků, 3) ke kontinuálnímu pozorování stavu podzemní vody ve smyslu § 55 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (stavby sloužící k pozorování stavu a úrovně hladiny podzemních vod“) v sedmi hydrologických vrtech nově vybudovaných. Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu projektových dokumentací pro provádění stavby, které budou podkladovými dokumenty. a) INVESTIČNÍ PROJEKT OLOMOUCKO, ČÁST III – TŮNĚ – Lhota nad Moravou, Litovelské Luhy, U Růžové cesty, U Hynkovské lávky, U Tří mostů, v PP Boukalovém, v PP Zátrže, v NPR Žebračka, zpracované Ing. Petr Götthans, IČ: 649 52 053, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc, Zodpovědný projektant: Ing. Petr Götthans, ČKAIT 1201327, b) INVESTIČNÍ PROJEKT OLOMOUCKO, ČÁST II - revitalizace Zámecké Moravy zpracované ŠINDLAR s.r.o., IČ: 260 03 236, Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Miloslav Šindlar, ČKAIT 0700929 c) INVESTIČNÍ PROJEKT OLOMOUCKO, ČÁST IV – rekonstrukce stavebních objektů v národní přírodní památce Hrdibořické rybníky, zpracované ŠINDLAR s.r.o., IČ: 260 03 236, Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Miloslav Šindlar, ČKAIT 0700929 d) INVESTIČNÍ PROJEKT OLOMOUCKO, ČÁST I - vrty k monitoringu hladiny podzemní vody – a. Část I: Vrty HJ-1, HJ-2, HJ-3 a HJ-4 v působnosti MěÚ Litovel, b. Část II: Vrty HJ-5 a HJ-6 v působnosti MěÚ Mohelnice, c. Část III: Vrt HJ – 8 v působnosti Magistrátu města Přerova, zpracované AQUA ENVIRO s.r.o., IČO: 26907909, Atriová 112/1, 621 00, Brno – Ivanovice, zodpovědný projektant: Ing. Josef Slavík, ČKAIT 1005347.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.11.2023