Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Břeclav - chlazený sklad


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem smlouvy akce „Břeclav – chlazený sklad“ (dále také jen „Dílo“) je: 1. Předmětem smlouvy je návrh, výroba, dodání a instalace vestavného skladu na bioodpad, který bude umístěn do současné místnosti o rozměrech d: 2,8 m; š: 1,47 m; v: 3,12 m (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 2. Součástí Díla je kompletní návrh a dodávka a montáž všech částí minimálně níže uvedených parametrů:  box bude sestaven ze systému pero-drážka,  box bude osazen regálem (o hloubce min 38 cm a výšce min 25 cm) v zadní části boxu (šířka 1,47 m) se spodní poličkou ve výšce min. 70 cm od podlahy,  osvětlení stropu LED svítidlem s výkonem do 25 W,  osazení chladírenskými dveřmi včetně možnosti zamykání,  součástí dodávky bude technologická jednotka včetně chladiva a související elektroinstalací,  teplota na technologické jednotce bude nastavitelné pomocí dálkového ovladače,  bezpečnostního tlačítka pro případ uzavření osoby v boxu, 3. Zhotovitel je povinen také zajistit:  výchozí elektro revize  souhlas Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 4. V současné místnosti není vytvořen rozvod el. zásuvek 230V. Nejbližší přípojné místo je vzdáleno cca 15 m. 5. Dílem se rozumí kompletní realizace zakázky, od návrhu technického řešení, přes dodání příslušné technologie a zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu v souladu s výzvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Plněním díla se rozumí též provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zřízení, udržování a odstranění staveniště, zajištění bezpečnostních opatření apod.). 6. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně:  Bourací práce, odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla včetně doložení potvrzení o nezávadné likvidaci. Veškerý odpad vzniklý při realizaci díla bude tříděn podle katalogových čísel dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů a následně bude předán osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,  doložení příslušných atestů, dokladů materiálů a dodávek, včetně dokladů o hygienické nezávadnosti v souladu s platnými právními předpisy,  předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN, 7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou v rozsahu jejích příloh a všemi závaznými podklady uvedenými v čl. II. smlouvy, v souladu s příslušnými technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN, norem oznámených ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), obecně závaznými právními předpisy. 8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, řídit se pokyny objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, nebo pověřit jeho zhotovením, popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést na třetí osobu práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pouze se souhlasem objednatele. 9. Řídící a koordinační činnosti spojené s plněním předmětu díla nesmí zhotovitel vykonávat prostřednictvím poddodavatele. 10. Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádá a pokud to nenaruší kvalitu zhotovovaného díla. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v tomto článku smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla nebo funkčnosti provozu, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele. Případná změna díla (rozšíření nebo zúžení rozsahu prací, požadavek na jinou kvalitu prací a dodávek) bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). 11. Veškeré tyto související činnosti jsou zahrnuty do ceny díla.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.02.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.