Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

BP Kamenický potok ř.km 6,900 – 7,650 a LP Kamenického ř.km 0,000 – 0,370


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o údržbu břehového porostu na vodních tocích Kamenický potok v úseku ř.km 6,900 – 7,650 a LP Kamenického ř.km 0,000 – 0,370, která spočívá v odstranění celkem 288 ks stromů a 290 m2 keřového porostu. V rámci PD se uvažuje s kácením volným, směrovým, postupným bez spouštění, s prořezem, s prořezem se spouštěním, odstraněním jednoho ks pařezu. Nakládání s nehroubím bude provedeno dle platné legislativy (pálení/štěpkování), avšak všechna nezbytná povolení si obstarává zhotovitel. V případě užívání zatravněných pozemků LČR je nutná konzultace s Ing. Pavlem Šustou – vedoucím polesí Olešovice (724523385, pavel.susta@lesycr,cz, sídlo p.č. 681/6 k.ú. Ládví).
Nakládání s hroubím (dřevní hmota o průměru větším než 7 cm) bude protokolárně předána vlastníkům pozemků. Stromy na pozemku p.č. 613/30 k.ú. Těptín kácí LZ Konopiště a rovněž nakládá s veškerou dřevní hmotou. Na pozemcích 652 k.ú. Ládví a 613/1 k.ú. Těptín bude káceno zhotovitelem akce, avšak dřevní hmota bude předána LZ Konopiště. Dřevní hmota z pozemků LČR, s.p. oblast povodí Vltavy (765/2, 765/1, 764 k.ú. Ládví 862/1 k.ú. Těptín) odkoupí zhotovitel za ceny aktuálního ceníku LČR, s. p. uvedeného ve smlouvě o dílo.
Odstraňované dřeviny byly v terénu označeny reflexní barvou.
Kácené stromy budou ponechány v celých délkách a opatřeny číslem stromu (pokud nebude zachováno číslo původní), aby byla možná kontrola (pokud bude obtížná manipulace v celých délkách, je možné opatřit části kmenu příslušným číslem a písmenem – např. 155a, 155b atd.). Dočasnou deponii dřevní hmoty zvolí zhotovitel dle vlastního uvážení a po dohodě s vlastníky pozemků. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. Vlastníci pozemků uvedených v PD. kap. D.9 budou před kácením informováni min. 7 dní předem.
Přístupy ke káceným stromům jsou cca z 1/2 možné z přilehlé turistické stezky, 1/4 hůře přístupný, 1/4 skrz volný terén. Nutné zajistit omezení přístupu obyvatelstva při provádění prací.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce: “BP Kamenický potok ř.km 6,900-7,650 a LP Kamenického ř. km 0,000 – 0,370“.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Pavel Janouš, Nosákov 15, 257 03 Jankov IČ 87603268.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Obec Kamenice Vyjádření k akci č.j.: KAM-3509/2018/OSM/ZRo
MÚ v Říčanech Rozhodnutí souhlasné – zásah do VKP č.j.: 29175/2018-MURI/OŽP-00085
Sdělení o existenci sítí a podzemních vedení Cetin, GasNet, s.r.o., Ministerstvo obrany, T-mobile, VHS Benešov spol s r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Želivská provozní a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.
Veškeré doklady ke stavbě jsou součástí dokladové části PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou

Místo plnění: Těptín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.11.2019 (09:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.