Veřená zakázka

Azylové bydlení a sociální byty v objektu Želetická 2187/11, Litoměřice

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Sociální služby
CPV kódy:
85300000-2 - Sociální péče a související služby,
85312400-3 - Mimoústavní pečovatelské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provozování zařízení a poskytování sociální služby azylového domu dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“) a § 22 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění (dále jen „Vyhláška“) pro muže v bytové nouzi od dovršení 18. roku věku včetně mužů starších 65 let a mužů s pohybovým (tělesným) omezením, o kapacitě 10 míst (lůžek) v části nemovitosti (1. NP; 6 bezbariérových bytů azylového bydlení (3x byt 1+kk, 3x byt 1+1), recepce a společné prostory) ve vlastnictví zadavatele na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice, kterou k tomu zadavatel dodavateli poskytne formou výpůjčky; služby a provozní náklady (zejm. elektrická energie, plyn, vodné, stočné svoz odpadu) související s provozem azylového domu hradí dodavatel.
Předmětem plnění je dále zajištění „správcovství“ pro 6 sociálních bytů (s kapacitou celkem 20 osob) nacházející se v další části (2. NP) předmětné nemovitosti ve vlastnictví zadavatele - správcovstvím se v tomto případě rozumí dohled nad občanským soužitím a dodržováním domovního řádu nájemci sociálních bytů; nájemné a náklady na služby spojené s užíváním sociálních bytů hradí nájemníci sociálních bytů zadavateli, nestanoví-li zadavatel jinak s tím, že součástí správcovství je sociální šetření u zájemců o sociální bydlení (cílová skupina nájemců sociálních bytů jsou osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS – zadavatelem preferované podskupiny viz příloha č. 3 ZD – Smlouva) sociálním pracovníkem dle ZoSS. Dále je předmětem plnění poskytování klientům sociálního bydlení (nájemcům sociálních bytů) sociální práce dle ZoSS, a to odborné sociální poradenství dle § 37 odst. 3 ZoSS a § 4 Vyhlášky v rozsahu minimálně 2x za 14 dnů pro každého klienta sociálního bydlení (nájemce sociálního bytu).
Součástí plnění dodavatele je prvotní vybavení azylového domu (nábytek v azylových bytech, a případně též další vybavení v rozsahu potřebném pro výkon činnosti dodavatele – zadavatel přenechá dodavateli k užívání nevybavené prostory), a dále prvotní vybavení sociálních bytů lůžky, dále zajištění obnovy vybavení a základní údržby vnitřních prostor azylového domu dodavatelem. Vybavení zůstává ve vlastnictví dodavatele. Minimální rozsah vybavení je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) - Smlouva.
Součástí plnění je dále zajištění a poskytování pro klienty (uživatele) azylového domu (tedy osoby, jímž budou poskytovány sociální služby azylového domu, dále jen „klienti azylového domu“) zdravotní péče ve formě domácí péče dle zákona § 10 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZS“), přičemž zdravotní péče musí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění (klienti azylového domu tuto zdravotní péči nehradí), a dále terénní pečovatelské služby dle § 40 ZoSS a § 6 Vyhlášky nebo osobní asistence dle § 39 ZoSS a § 5 Vyhlášky; zdravotní péče ve formě domácí péče, terénní pečovatelská služba a/nebo osobní asistence budou poskytovány přímo v místě plnění, a to pouze klientům azylového domu, kteří splní podmínky pro poskytování dané sociální služby/zdravotní péče (např. zdravotní péče ve formě domácí péče bude indikována příslušným lékařem, atd.).
Poskytování služby azylového domu je vyžadováno v rozsahu 24/7, v rámci poskytování sociální služby azylového domu, resp. správcovství sociálních bytů, je vyžadována osobní přítomnost v místě plnění minimálně jedné osoby dodavatele ve stanovených časech se zajištěním pohotovostního režimu (výjezdů) v období mimo stanovený čas osobní přítomnosti (pohotovostní režim se nevztahuje na správcovství sociálních bytů).
V rámci poskytování sociální služby azylový dům a pečovatelská služba není součástí plnění poskytnutí stravy (součástí plnění je pouze pomoc při zajištění stravy).
Součástí poskytování sociální služby azylového domu je zajištění osobní přítomnosti sociálního pracovníka dle ZoSS v místě plnění ve stanoveném rozsahu.
Bližší vymezení (specifikace) předmětu zakázky – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace (ZD) – Smlouva.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.07.2024