Veřená zakázka

9. aktualizace ZUR SK - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu železniční dopravy - VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou a spojky v úseku VRT - Nymburk

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
98390000-3 - Jiné služby
Popis:

Předmětem zakázky je řešení 9. aktualizace ZÚR SK musí být koordinováno se stávajícími i plánovanými záměry dopravní infrastruktury v dotčeném území, a to s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Studie detailnějšího řešení trasy i dosavadního způsobu variantního prověřování tras železničního spojení bude poskytnuta dodavateli jako podklad. Součástí 9. aktualizace ZÚR SK bude podrobné textové a grafické odůvodnění řešení navrhovaného koridoru a dalších obsahových náležitostí s ohledem na vydaná stanoviska orgánů ochrany přírody k danému záměru, porovnání s příslušnou podrobnější územně plánovací dokumentací (např. územními plány jednotlivých měst a obcí), širšími vztahy i současně platnou územní rezervou stanovenou platnými Zásadami územního rozvoje určenou pro část prověřovaného návrhového koridoru. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek. Dílo bude graficky, funkčně i obsahově navazovat na stávající platné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění, pokud nebude dohodnuto jinak. Grafické ztvárnění bude přehledné a jednoznačně čitelné. Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje bude zpracováno dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.03.2021