Veřená zakázka

Vybudování FVE pro objekty Teplo Břeclav s.r.o. - Hájová, Valtická

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly
Popis:

Předmětem veřejné zakázky realizace FVE na budovách kotelen společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. Realizace bude probíhat na dvou odběrných místech. První FVE bude instalována na objektu kotelny na adrese Na Valtické 682, 691 41 Břeclav - Charvátská Nová Ves a bude se jednat o elektrárnu o výkonu 31,28 kWp. Počet FV na objektu kotelny na adrese Na Valtické 682, 691 41 Břeclav - Charvátská Nová Ves je 68 ks. Druhá FVE bude umístěna na objektu bez č.p., který je součástí p.č. 3324/1 v k.ú. Poštorná [726346] a bude se jednat o elektrárnu o výkonu 24,84 kWp. Počet FV na objektu na adrese Hájová (bez pop. č. p.č. 3324/1), 691 41, Břeclav je 54 ks. Obě elektrárny budou sloužit primárně pro vlastní spotřebu těchto objektů. V souvislosti s instalací těchto FVE jsou očekávány úspory ve spotřebě el. energie. FV panel musí mít výkon minimálně 460 Wp. V investičně dotčených objektech veřejné zakázky musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. Objekt kotelny na adrese Na Valtické 682, 691 41 Břeclav - Charvátská Nová Ves je k DS připojen jedním odběrným místem s jističem 3x80A na napěťové úrovni NN. V tomto případě jsou k dispozici ¼ hodinové spotřební profily. Objekt kotelny na adrese Hájová (bez pop. č. p.č. 3324/1), 691 41, Břeclav je k DS připojen jedním odběrným místem s jističem 3x40A na napěťové úrovni NN. V tomto případě jsou k dispozici ¼ hodinové spotřební profily. Součástí FVE budou optimizéry. Oba objekty si budou mezi sebou předávat nespotřebované přebytky (osazení inteligentním měření výroby a spotřeby FVE včetně zavedení energetického managementu). Předmětem plnění je dále, případné vypracování statického posudku/posouzení, pokud to bude nutné, úprava odběrného místa elektřiny, přípojka NN ze sítě, revize, předání stavby, vyškolení obsluhy, podání žádosti o první paralelní připojení, zpracování požárně bezpečnostního řešení stavy a následná povolení budou zpracovány v případě, že jsou vyžadována distributorem nebo platnou legislativou, případně jsou stanoveny v podmínkách smlouvy o připojení k DS. 4.10. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení požárně bezpečnostního řešení stavu, projekčních činností spočívajících ve vypracování a projektové dokumentace (navazující na zadavatelem poskytnuté podklady) a poskytnutí souvisejících činností, zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavy a projektové dokumentace musí být provedeno osobou s příslušnou autorizací či oprávněním. Pokud se v dokumentaci pro zadání veřejné zakázky vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou uvedeny, jelikož technické podmínky nemohou být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn pro každý takový odkaz nabídnout rovnocenné řešení. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.11.2023