Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích


Kategorie

Výzkum a vývoj

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na: Na základě Analýzy hrozeb pro ČR byly identifikovány nové hrozby, které se výrazně promítají do městského prostředí. Jde zejména o meteorologické extrémy a z nich především nové krizové situace Extrémně vysoké teploty a Vydatné srážky. Cílem projektu je snížení dopadů meteorologických extrémů (extrémně vysoké teploty, vydatné srážky) na městskou populaci. Stále rostoucí počet obyvatel vede k rozšiřování plochy měst, přitom nejsou přes dílčí vědecké poznatky koncepčně řešeny vznikající problémy se zhoršujícím se stavem životního prostředí ve městech. Základní změnou městského prostředí oproti původní přírodní krajině je přeměna jeho povrchu z přírodních ploch se zelení na umělý, tvořený různými materiály s odlišnou radiační bilancí. Ve městech dochází k významnému ovlivnění oběhu vody v krajině tím, že srážkové vody jsou až na výjimky odváděny do kanalizace, naopak je ve významné míře snížen výpar díky nepropustným povrchům a snížením či úplnou absencí ploch se zelení. Tímto dochází ke zvyšování teploty vzduchu až na hodnoty, které při extrémních hodnotách ohrožují zdraví člověka. Kvalitu ovzduší měst snižují emise z hospodářských činností a hlavně stále rostoucí dopravy. Dopravní sítě a různé rozvody v mnoha místech při současných postupech omezují, případně nedovolují alespoň dílčí výsadbu zeleně, která zlepšuje umělé prostředí města. Popsaný stav sice vede k tomu, že se postupně začíná městské prostředí více sledovat, hledají se metody a postupy měření jeho charakteristik, ale nejsou vždy součástí různých projektů, včetně tzv. smart cities. Ovšem jde většinou o dílčí výsledky, které nejsou využitelné pro koncepční řešení zlepšení městského prostředí. Městské prostředí jako celek, ale jednoznačně ve svých centrálních částech má odlišné mikroklima, typické zvýšenými hodnotami maximálních teplot vzduchu, sníženou vlhkostí vzduchu, zvýšenou prašností apod. Přitom až na výjimky nejsou parametry mikroklimatu měřeny. Je nutné stanovit metody měření mikro až mezoklimatu měst a podle nich zajistit měření na vymezených místech měst. Součástí musí být i stanice kvality ovzduší včetně těch, které v některých městech již jsou. Využít získaná data pro verifikaci rozvíjejících se modelů městského prostředí. Stanovit postupy pro aktualizaci stávajících územních plánů měst tak, aby byly sestavovány s ohledem na uvedená negativa. Zadavatel stanoví, že na základě tohoto zadávacího řízení uzavře v souladu s § 9 odst. 4 zákona 130/2002 Sb. s vybraným dodavatelem smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení Projektu (dále jen „Smlouva“) a dodavateli bude v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) a § 7 zákona č. 130/2002 Sb. poskytnuta účelová podpora na řešení projektu formou dotace ze státního rozpočtu. Je-li uchazečem veřejné zakázky, popřípadě dalším účastníkem řešení projektu, kterému má být poskytnuta podpora, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel vydá Rozhodnutí o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Rozhodnutí“) podle rozpočtových pravidel. Zadavatel bude ve Smlouvě/Rozhodnutí uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. Zadavatel upozorňuje, že po ukončení řešení projektu v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. je zadavatel vlastníkem výsledků, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti. U výsledků řešení projektu, které lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, je podle § 16 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. dodavatel povinen uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení poskytnout poskytovateli neomezený bezplatný přístup k těmto výsledkům. Dodavatel předloží všechny dosažené výsledky zadavateli spolu se závěrečnou zprávou nejpozději do 30 dnů po skončení řešení projektu, zadavatel provede závěrečnou kontrolu a závěrečné vyhodnocení řešení projektu podle ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., a po úspěšném vyhodnocení řešení projektu a dosažení jeho cílů zadavatel s dodavatelem smluvně potvrdí předání všech výsledků a poskytnutí licence k užívání výsledků podle § 16 odst. 2 zákona č 130/2002 Sb. Vzor smlouvy o předání výsledků je přílohou č. 3 těchto Zadávacích podmínek. Konkrétní podoba Smlouvy o poskytnutí licence bude stanovena podle druhů výsledků dosažených při řešení projektu, s ohledem na jejich právní ochranu podle zvláštních zákonů.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.11.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.