Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Soubor dvou staveb: 1) „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“a 2) „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby pod názvem „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ a stavby pod názvem „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“.
V rámci stavby „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ dojde k rekonstrukci železničního svršku. Je navržena demolice mostu v km 24,664 a jeho nahrazení novým prefabrikovaným ŽB mostem. Je navržena výšková a směrová regulace trakčního vedení a nosného lana v návaznosti na úpravu GPK kolejí. Úprava ukolejnění bude provedena pouze u podpěr dotčených úpravou GPK. Z důvodu rekonstrukce traťové koleje a „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ bude nutné provést úpravu a ochranu kabelového vedení nn.
V rámci stavby „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ bude řešeno zabezpečovací zařízení v ŽST Křenovice horní nádraží. S ohledem na charakter stavby bude řešena ochrana venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a kabelizace k prvkům zabezpečovacího zařízení. Stavbou budou dotčeny venkovní prvky – přestavník výhybka č. 1 demontáž/montáž; návěstidlo L Se 1 demontáž/montáž do původní polohy na stávající základ; stykové transformátory včetně skříňky a přípojných lan; vzdálenostní upozorňovadla; označník nově umístěný v km 24,850. K překládaným prvkům bude položena nová kabelizace. Bude provedeno přeložení stávajícího pilíře venkovního telefonního objektu. Budou provedeny nezbytné úpravy sdělovacích zařízení vyvolané stavbou. Bude provedena úprava stávajících kabelových tras v místě mostu v km 24,664. Stávající kabely budou vymístěny mimo podkladní beton mostu do nových plastových trubek a současně budou položeny 2 trubky rezervní.
Železniční spodek bude navržen na základě geotechnického průzkumu. Těleso železničního spodku bude upraveno do normového stavu. Sklon zemní pláně bude střechovitý ve sklonu 5% ke svahům násypového tělesa nebo k navrženému odvodnění. Odvodnění bude rekonstruováno do normového stavu.
Na základě výsledků DGTP je navržen systém sanace nestabilního náspu pomocí štěrkových pilot v km 24,670 – 24,820, tj. 150,0m délky. V uvedeném úseku bude provedeno 252 kusů štěrkových pilot. Délka piloty je uvažována do 10,50m.
Z důvodu stáří konstrukce, degenerace čelních zídek a požadavku na dosažení přechodnosti D2/NTR respektive D4/120 je navržena demolice vejčitého propustku v km 24,974 a zbytků původní klenby. Nově je navržen nový propustek DN1200 z prefabrikovaných ŽB trub. Propustek je navržen v místě původního propustku šikmý, úhel křížení je 82 stupňů. Kolejové lože na mostním objektu bude otevřené, drážní příkopy budou odlážděny lomovým kamenem. Traťová rychlost je v místě stavby 100km/h a nebude změněna. Výhledové rychlosti V130=105km/h a V150=105km/h (je možné výhledové zavedení rychlosti, pokud bude aktivován vlakový zabezpečovač). Traťová třída zabezpečení C3.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.01.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.