Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem VZ je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně předání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.

Rozsah Díla:
- Předmětem Díla je zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy, včetně aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti, aktualizace Záměru projektu a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
- Zpracování žádosti dle §94 l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné řízení uhradí Objednatel)
- Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně:
a. ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
b. a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele stavby.
c. Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části s označením Doklady objednatele dle ZTP.
d. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Součástí předmětu plnění je aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.
- Aktualizace ZP včetně vícekolového připomínkového řízení investora a MD bude provedena v souladu se směrnicí MD ČR č. V-2/2012, změna č. 4 z roku 2015, příloha č. 2 Povinný obsah aktualizace ZP, v platném znění.
- Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
- Zpracování Žádosti o spolufinancování z Evropské unie.
- Vypracování Bezpečnostního projektu projekčního, což je dokument popisující požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a popis jejich implementace, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Podklady: Bezpečnostní projekt projekční, projektové dokumentace a projektová dokumentace pro provádění stavby z 04/ 2020.
- Aktualizace Bezpečnostního projektu projekčního v případě změny technického řešení DUSP v průběhu jeho zpracování či schvalování.
- Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.11.2020 (10:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.