Veřená zakázka

PS 0429 - Stavební práce na opravě kanalizace SO 203, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45231000-5 - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
Popis:

Areál vojenského zařízení Kasáren kpt. Jasioka – severní část je protkán původní splaškovou a dešťovou kanalizací. Kanalizace byly realizovány jako jednotné i oddělené a to již před několika desítkami let. Na jejich stavebně technickém stavu se odráží stáří, dále pak pozdější lokální neodborné stavební úpravy a zejména nekoncepční připojení „čehokoliv“. V současné době jsou plánovány postupné lokální opravy kanalizace a navazujících komunikací, tak aby pro opravené objekty areálu (zejména objekty, které byly delší dobu nevyužívány) bylo zajištěno bezproblémové odkanalizování a to jak splaškových, tak dešťových vod. Kasárna kpt. Jasioka Žatec - SO 203 kanalizace: - oprava kanalizace v trase komunikace od nároží SO 007, podél štítu SO 011, oplocení a SO 010 přes komunikaci do stávající RŠ - oprava kanalizace v trase komunikace od nároží SO 018, podél SO 047 a štítu SO 002 přes komunikaci k nároží SO 004 - oprava dešťové kanalizace SO 005 Průzkum stávající páteřní jednotné žb kanalizace DN 400 v komunikacích severní části areálu Kasáren kpt. Jasioka Žatec, odvádějící splaškové a dešťové vody z areálu kasáren zjistil havarijní stav tohoto zařízení. Část této kanalizace je v převažující délce zanesená, revizní šachty jsou rozpadlé, konstrukce trub je narušena kořeny. Dále byl zjištěn havarijní stav stávajícího napojení dešťových svodů SO 005, systém odvádějící dešťové vody je zanesený, porušen pozdějšími překopy a zemními úpravami. Dešťové vody jsou kumulovány při obvodových stěnách objektu, které jsou následně poškozeny zemní vlhkostí. Oprava kanalizačního řadu odvádějící splaškové a dešťové vody z objektů bude provedena: a) v trase komunikace od nároží SO 007, překopem komunikace, podél štítu SO 011, podél východního oplocení areálu, podél SO 010 a překopem komunikace do stávající RŠ b) v trase komunikace od nároží SO 018, překopem komunikace, podél SO 047, podél štítu SO 001 a překopem komunikace k nároží SO 004 v celé délce, včetně revizních šachet. Oprava navazuje a doplňuje opravy kanalizačního systému realizované v minulém roce. Kanalizační systém této části areálu Kasáren kpt. Jasioka je za hranicí životnosti a měl by být komplexně opraven. Na opravenou kanalizaci, včetně revizních šachet budou napojeny stávající – původní, případně již opravené kanalizační větve areálu, stávající – původní přípojky objektů, stávající – původní dešťové systémy jednotlivých objektů. Napojení stávajících – původních uličních vpustí bude realizováno v při opravách komunikací. Revizní kanalizační šachty RŠ 22 až RŠ 31 budou nahrazeny šachtami z železobetonových skruží v původní světlosti DN 1000, šachty budou osazeny litinovými poklopy DN 600 pro třídu zatížení D400. Revizní šachty: RŠ 22 DN 1000, XA3, výtok DN 400, PS, žlab a nástupnice BB, hl. přívod DN 250/135°, vedl. přívod DN 250/225° RŠ 23 DN 1000, XA3, výtok DN 400, PS, žlab a nástupnice BB, hl. přívod DN 400/145°, vedl. přívod DN 250/90° a DN 250/270° RŠ 24,25 DN 1000, XA3, výtok DN 400, PS, žlab a nástupnice BB, hl. přívod DN 400/180°, vedl. přívod DN 250/90° a DN 250/270° RŠ 26 DN 1000, XA3, výtok DN 400, PS, žlab a nástupnice BB, hl. přívod DN 400/225°, vedl. přívod DN 250/180° RŠ 27 DN 1000, XA3, výtok DN 400, PS, žlab a nástupnice BB, hl. přívod DN 300/180°, vedl. přívod DN 250/90° a DN 250/270 RŠ 28,29,30,31 DN 1000, XA3, výtok DN 400, PS, žlab a nástupnice BB, hl. přívod DN 400/180°, vedl. přívod DN 250/ 90° a DN 250/270° Původní propojení šachet žb kanalizačními trubkami bude provedeno z kanalizačního hladkého plnostěnného potrubí SN 12,16 z polypropylénu DN 300 a DN 400 mm. Součástí opravy kanalizace bude i pročištění napojovaných původních – stávajících kanalizačních větví areálu. V důsledku opravy kanalizace budou vybourány stávající betonové zpevněné plochy v trase dotčené komunikace. Součástí opravy bude vymýcení části stávajících keřů. Oprava bude realizována v hloubce přes 2 m, bude nutné místní pažení výkopu. Původní žb kanalizace, původní žb revizní šachty budou důkladně vybourány, vybouraný materiál bude vytěžen a odvezen na skládku. Zasypaný výkop v zelených plochách bude upraven rozprostřením ornice se zatravněním. Překopy komunikace opravované části kanalizace bude doplněn podkladem z hrubě drceného kameniva frakce 16-32 mm v tl. 200 mm, bude provedeno dobetonování komunikace z cementobetonové směsi – krytu vozovek skupiny CB I v tl. 200 mm. Oprava původního kanalizačního systému odvádějící dešťové svody ze severní a jižní strany SO 005 bude provedena z kanalizačního hladkého plnostěnného potrubí SN 12,16 z polypropylénu DN 150, DN 200 a DN 250 mm. Dešťové svodné potrubí bude doplněno plastovými typovými teleskopickými revizními šachtami mRŠ 6,7,8,9 o průměru 315 mm. V důsledku opravy této dešťové kanalizace dojde k odstranění stávajícího chodníku podél jižní strany SO 005, dále budou provedeny překopy místní betonové komunikace v místě původního napojení do RŠ páteřní jednotné kanalizace areálu. Stávající chodník je poškozen výkopy z dob minulých a je položen v negativním spádu vůči SO 005. Po opravě kanalizace bude nahrazen chodníkem se zámkovou dlažbou tl. 80 mm do lože tl. 50 mm se zapískováním spar. Podkladní vrstvy hrubé drcené kamenivo frakce 8-16 mm v tl. 50 mm a frakce 16-32 mm v tl. 200 mm. Dláždění bude spádováno směrem od objektu. Pata jižní stěny SO 005 bude doplněna drenážní trubkou s drenážním obsypem. Drenáž bude uložena ve spádu na vybetonované podkladní korýtko. Drenáž bude vyvedena na vhodných místech od paty stěny do volného terénu. Podkladní korýtko a obnažený vnější líc jižní stěny SO 005 budou upraveny stěrkovou hydroizolací s ochrannou profilovanou nopovou fólií s nakašírovanou separační netkanou textilií. V patě jižní stěny bude do separační netkané textilie proveden zábal filtračního praného říčního kameniva frakce 16-32 mm a trativodu z flexibilních drenážních trubek DN 110. Zasypaný výkop v zelených plochách bude upraven rozprostřením ornice se zatravněním. Překopy komunikace opravované části kanalizace bude doplněn podkladem z hrubě drceného kameniva frakce 16-32 mm v tl. 200 mm, bude provedeno dobetonování komunikace z cementobetonové směsi – krytu vozovek skupiny CB I v tl. 200 mm. Staveniště bude řádně označeno, výkopy ohrazeny a označeny výstražnými značkami. Staveniště musí být řádně zajištěno a při výkopových pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.04.2024